Sørestaurering

Med denne ordning kan kommunerne søge om tilskud til sørestaurering.

I Vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2) er det besluttet at gennemføre en restaureringsindsats i 24 søer. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne med henblik på at opnå god økologisk tilstand i henhold til målene i EU's vandrammedirektiv.

Med denne ordning kan kommunerne søge om tilskud til forundersøgelse, realisering, samt efterbehandling af søerne.

Ordningen om tilskud til sørestaurering er finansieret af nationale midler, og blev oprettet ved Finanslov 2016 som en del af regeringens naturpakke. Der er frem mod 2021 afsat ca. 21,8 millioner kr. til ordningen.

De udpegede søer fremgår af MiljøGIS.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til nye projekter skal indsendes digitalt via Miljøstyrelsens selvbetjening. Du indsender din ansøgning via linket nedenfor.

Anmodning om ændring eller udbetaling af igangværende projekter indsendes fortsat via mail til Obfuscated Email.

Vejledninger og lovstof

Der er alene kommuner, der kan søge om tilskud.

Der kan søges om tilskud til forundersøgelse, realisering samt efterbehandling af de søer, som er udpegede i indsatsbekendtgørelsen.

Du kan læse nærmere om de tilskudsberettigede udgifter i Miljøstyrelsens vejledning om tilskud til sørestaurering, som du kan downloade på denne side.

Der kan søges om tilskud til forundersøgelse og realisering i ansøgningsperioderne. Tilskud til efterbehandling kan dog søges hele året uafhængigt af ansøgningsperioderne.

Tidspunktet for ansøgningsperioderne annonceres på denne side, på Statens-tilskudspuljer.dk samt via Miljøstyrelsens informationsmails.

Nye ansøgning om tilskud til sørestaurering skal indsendes via Miljøstyrelsens selvbetjening. 

Ansøgninger i en ansøgningsrunde prioriteres ud fra omkostningseffektivitet.

Ændringer af projektet kan omfatte ændring af projektperiode, projektindhold eller budget og skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Anmodning om ændring skal sendes pr. mail til Obfuscated Email.

Anmodning om udbetaling af tilskud til forundersøgelse skal indsendes senest 3 måneder efter at forundersøgelsen er afsluttet.

Anmodning om udbetaling af tilskud til gennemførsel eller til efterbehandling skal indsendes senest 3 måneder efter at den sidste monitering er afsluttet. Fristen for udbetaling kan forlænges i særlige tilfælde.

Anmodning om udbetaling skal sendes pr. mail til Obfuscated Email, eller via sikker post til Obfuscated Email.

Ved anmodning om udbetaling skal vedlægges slutrapport, samt fakturaer eller anden dokumentation for de afholdte udgifter.

Læs mere om reglerne for udbetaling i Miljøstyrelsens vejledning om tilskud til sørestaurering, som du kan downloade på denne side .

Såfremt kommunen ønsker at finansiere dele af sørestaureringen med egne midler/andre eksterne midler end Miljøstyrelsens tilskudsordning, er der ikke noget til hinder herfor. En evt. egenfinansiering behøver kommunen ikke redegøre for i forhold til at søge om tilskud via sørestaureringsordningen.

Kontakt

Miljøstyrelsen | Tilskud

E-mail: Obfuscated Email

Ansøgningsrunden er lukket.

Næste ansøgningsrunde forventes at være i begyndelsen af 2023.

 Status pr. 1. januar 2022