Tilskud til restaurering af søer

Kommunerne kan med denne tilskudsordning søge tilskud til  sørestaurering.  I Vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2) er det besluttet at gennemføre en restaureringsindsats for udvalgte søer, jf. bekendtgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i 24 søer med henblik på at opnå god økologisk tilstand i henhold til målene i vandrammedirektivet.  

Der vil være 1-2 årlige ansøgningsrunder.  Næste ansøgningsrunde vil være åben fra 1. marts til 1. maj 2019. 

Der er i regeringens Naturpakke endvidere afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.  I perioden 2016-2021 forventes anvendt 21,8 mio. kr. til ordningen.

Hent ”Vejledning om tilskud til kommunale projekter til restaurering af søer under vandområdeplanerne 2015-2021”  

Hent ansøgningsskema.

Kort over sørestaureringsprojekter 2019