Oversigt over udtagningsordninger

Foto: Kristine Elisabeth Mulbjerg, Miljøstyrelsen
Foto: Kristine Elisabeth Mulbjerg, Miljøstyrelsen

Nedenstående skema angiver på oversigtsform forskelle og ligheder mellem de forskellige tilskudsordninger til udtagning af arealer. Du kan læse mere om de enkelte tilskudsordninger på deres respektive hjemmesider, som du finder via menuen eller linket nederst i tabellen

  N-vådområder P-vådområder Lavbundsprojekter Klima-Lavbund
Primære fokus

Kvælstof

Fosfor CO2 Primært CO2
Projekttiltag

Naturlig hydrologi

-Sødannelse

-Overrisling

-Oversvømmelser

-Ekstensivering

 -Oversvømmelser

 -Ekstensivering

 Naturlig hydrologi

-Sødannelse

-Overrisling

-Oversvømmelser

-Ekstensivering

Naturlig hydrologi

-Sødannelse

-Overrisling

-Oversvømmelser

-Ekstensivering

 Kompensation

20-årig fastholdelse

Køb-salg

Jordfordeling

20-årig fastholdelse

Køb-salg

Jordfordeling

20-årig fastholdelse

Køb-salg

Jordfordeling

 Engangskompensation

- Faste satser baseret på arealanvendelse i perioden 2015-2019

 Synergi Ikke fokus  Ikke fokus  Natura 2000-områder 

 Prioriteringskriterier:

- Klimatilpasning

- Biodiversitet

- Habitatdirektiv

- Vandrammedirektiv (næringsstoffer og vandløb)

- Rent drikkevand

- Økologi

- Friluftsliv

 Placering Kystnært  Opstrøms sø  På lavbundsjorder med kulstofindhold > 6 %   På lavbundsjorder med kulstofindhold > 6 %

 N-effektivitetskrav

*På hovedvandoplandsniveau

** Mulighed for dispensation

 90 kg N/ha*  5 kg P/ha  30 kg N/ha**  Intet
 CO2-effektivitetskrav  Intet Intet   13 ton CO2/ha  10 ton CO2/ha
 Restriktioner  Tinglyses Tinglyses  Tinglyses  Tinglyses
 Ansvarlig myndighed  Landbrugsstyrelsen  Landbrugsstyrelsen  Landbrugsstyrelsen   Miljøstyrelsen 
 Kan søges af  Kommuner, Naturstyrelsen  Kommuner  Naturstyrelse, kommuner  Kommuner, private, fonde
 Link til ordningsside  Link  Link  Link  Link