Opkøb af dambrug

Foto: Jan Pedersen, Varde Kommune

Kommunerne kan med denne ordning søge tilskud til opkøb af retten til opstemning af vandløb og indvinding af vand i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift. Formålet med tilskudsordningen er at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande og fjernelse af fysiske spærringer i vandløb. Ved indgåelse af en frivillig aftale bortfalder endvidere dambrugets fodertildeling og retten til indvinding af vand fra vandløbet/grundvand, ligesom udledning af næringsstoffer fra dambrugets produktion bringes til ophør.

Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt til ordningen i perioden 2022-2027.

Dato for næste ansøgningsrunde er 1. september - 1. november 2022.

Tilskudsordningen tager afsæt i vejledning om ”tilskud til kommunerne til opkøb af retten til drift af dambrug i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift”.  

Klik her for at hente ansøgningsskema: Ansøgningsskema - opkøb af dambrug 2022.

Her kan du læse om underretning om behandling af personoplysninger.