VMPIII-projekter

Landbrugets rolle i forvaltningen af Danmarks natur gør det nødvendigt at udvikle landbrugets adfærd, så hensynet til naturen i endnu højere grad integreres i landbrugets daglige drift.

Landbruget skal være en aktiv medspiller for at nå de mål, som regeringen har sat i Vandmiljøplan III og i "Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse 2004-2009".

Integration af natur- og miljøbeskyttelsen i landbruget - det som kaldes sektorintegration i landbruget - er en konsekvens af Amsterdamtraktaten og skal foregå i sammenhæng med både EU´s og Danmarks landbrugspolitik, herunder fordelingen af tilskud til landbrugserhvervet.

Sektorintegrationen betyder, at tilskud fra EU til landbruget i Danmark bl.a. skal bidrage til at opfylde forpligtelserne i fx EU´s Habitatdirektiv og EU´s Vandrammedirektiv.

Integrationen skal altså medvirke til, at tilskud til landbruget i stadigt stigende grad skal målrettes mod en ekstensiv landbrugsdrift af fx enge og overdrev. Samtidig skal landbrugsdriften ekstensiveres i særlige områder for at reducere udvaskningen af fosfor og kvælstof til vandløb, søer og havområder.

Beslægtede emner

Lovgivning

Links