Synergiprojekter

Den nationale tilskudspulje for Synergiprojekter blev uddelt i 2016 og 2017, og er nu lukket.

""

Foto: Assens Kommune

Puljen, der var målrettet kommuner og med krav om medfinansiering, blev oprindelig oprettet under Naturpakken. Formålet var at kombinere klimatilpasning med ny natur, rekreative muligheder og kvælstoftilbageholdelse.

Ordningen var meget populær, og de 15 projekter, som fik tilsagn for 34,4 mio. kr., havde en samlet projektsum inklusiv kommunernes medfinansiering (gearing) på ca. 210 mio. kr.

Du kan læse mere om de enkelte synergiprojekter på Klimatilpasning.dk

 

Ja, i et vist omfang. Hvis lodsejeren afstår arealet, kan man medregne den positive forskel mellem markedsværdien og den kompensation lodsejeren modtager. 

Hvis lodsejeren beholder ejendomsretten til jorden kan man medregne den positive forskel mellem værdiforringelsen (markedsværdi før minus markedsværdi efter) og den kompensation lodsejeren modtager.

Landbrugsstyrelsen, Jordfordelingskontoret kan foretage den slags vurderinger

Som udgangspunkt benyttes det beregningsskema, som er udviklet i forbindelse med ansøgningsmaterialet til de kommunale kvælstofvådområder.

Find beregningskemaet til kvælstofvådområder her, under overskriften ”Nøgledokumenter”

Hvis denne fremgangsmåde ikke kan benyttes, må ansøger fremskaffe en kvalificeret vurdering af kvælstoftilbageholdelsen, f.eks. fra et konsulentfirma. Estimatet skal bilægges en beskrivelse af forudsætninger, metoder og usikkerheder.

Nej, det er ikke betingelse, men jf. vejledning, hvor det fremgår, at man får flere points jo flere aspekter, der indgår i projektet.

Ja, man kan søge, hvis der er tale om klimasikring, der medfører øget natur. Der skal ikke nødvendigvis være tale om nye naturarealer.

Synergien forventes skabt i det åbne land, men projektet kan samtidig medvirke til at løse et oversvømmelsesproblem bynært.

Ja, tilskudspuljen kan også anvendes til projekter, der vedrører oversvømmelse fra havet. Oversvømmelse fra havet indgår jo også i kommunernes risikokortlægning. 

Som ansøger udarbejder man et projektforslag og prissætter det efter bedste evne. Når projektet skal udføres, indhenter man tilbud. I skal dog være opmærksomme på, at tilsagnet ikke efterfølgende kan forhøjes.

 

Ja. Det skal dog i løbet af 2018 kunne dokumenteres, at medfinansieringen er til rådighed, ellers bortfalder tilskuddet fra synergipuljen. 

Ja. Kommunale kvælstofvådområdeprojekter medfinansieres af EU’s landdistriktsprogram med 75 % af de afholdte udgifter. Denne del kan medregnes som medfinansiering i forhold til synergiprojektet. Der er dog skrappe krav til adskillelsen (demarkation) mellem vådområdeprojektet, både teknisk og finansielt, i forhold til andre tiltag. Bidraget fra synergipuljen må således ikke under nogen omstændigheder gå til aktiviteter, der er omfattet af vådområdeprojektet, således at det kan få karakter af en bevillingsforhøjelse til dette projekt. Adskillelsen skal være både fysisk og regnskabsmæssigt, hvilket f.eks. betyder, at man klart skal kunne redegøre for, hvilke tiltag der hører under hvilket projekt, der skal være forskellige regnskabskoder og der må ikke være sammenfald af fakturer. Den tekniske udfordring i forhold til udformningen af synergiprojektet består herefter i at skabe et helstøbt projekt, der demonstrerer synergi, samtidig med at vådområdeprojektet udgør en adskilt enhed.

Miljøstyrelsen går i gang med at behandle ansøgninger umiddelbart efter den 15. november. Tilsagn udsendes inden jul.

Ja, man kan i princippet godt gå i gang med projektet inden et evt. tilsagn. Det betyder, at konkrete aktiviteter i projektbeskrivelsen , som måtte være gennemført i perioden 12. september 2017 til tilsagnsdato kan medtages som støtteberettigede. Der er dog den beskrevne risiko for, at man selv hæfter for udgifterne, hvis man ikke opnår tilsagn.

Ja, opkøb af jord kan godt omfattes af tilskuddet i begrænset omfang i forhold til synergipuljen. Hvis synergiprojektet er medfinansieret gennem et kommunalt vådområdeprojekt, lavbundprojekt eller lignende, kan jordkøb eller evt. jordfordeling imidlertid godt have et betydeligt omfang.

Det forudsættes, at regnvandsbassinet er et delelement i det projekt, der ansøges om støtte til. Ja, medfinansiering kan også komme fra forsyningsselskabet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til tilskudspuljen for Synergiprojekter, kan du kontakte Miljøstyrelsen på Obfuscated Email