Helhedsprojekter (pilotordning)

Tilskudsordningen er målrettet vandløbssystemer, som er særligt klimafølsomme, og hvor en helhedsorienteret indsats skal tilgodese hensyn til natur, vandmiljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift.

Med denne ordning kan kommunerne søge om tilskud til helhedsprojekter. 

Som led i MR puljen (målrettet regulering) er der på finansloven afsat 15,1 millioner kr. til helhedsprojekter, hvoraf de 12,1 mio. kr. er afsat i 2020.

For at komme i betragtning som potentielt pilotområde er der fire minimumskrav, der alle skal være opfyldt:

  • Indsatsen skal være placeret i et vandløbssystem, hvor der enten er vedvarende eller gentagne oversvømmelser, som har haft betydelig tabsgivende skadevirkning i forhold til bebyggelse, infrastruktur og/eller dyrkningsflader. Projektet skal således reducere risikoen for oversvømmelser.
  • Projektet involverer som minimum to kommuner i et vandløbssystem. Der skal være en vurderet klimatilpasningseffekt, forbedret miljøtilstand for vandløb og fremtidssikring af landbrugsdrift i de kommuner, der indgår i projektet. Det er en forudsætning, at projektet koordineres mellem flere kommuner, men der er ikke et krav om, at selve anlægsdelen er beliggende i flere kommuner.
  • Projektet skal omfatte virkemidlerne restaurering af hele ådale eller etablering af miniådale med genslyngning.
  • Den eller de vandområder, hvor den fysiske indsats skal gennemføres, har på ansøgningstidspunktet ikke målopfyldelse (samlet økologisk tilstand) og er vurderet at være i risiko for manglende opfyldelse af mål om god økologisk tilstand i 2027, jf. basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027.
  • Da der er tale om en pilotordning, kan der som følge af spørgsmål i ansøgningsperioden, komme specifikationer af ordningen, som ikke er nævnt i vejledningen. Er du i gang med at ansøge om tilskud til et helhedsprojekt, er det vigtigt at holde sig opdateret i spørgsmål og svar sektionen på denne hjemmeside.

Hvis et forhold, som i vandløbs-og vådområdeordningerne normalt afdækkes i en forundersøgelse, resulterer i, at projektet ikke kan realiseres, kan tilsagnshaver få refunderet de tilskudsberettigede udgifter til forundersøgelsen. Eksempler på forhold, som kan hindre realisering af et helhedsprojekt, er fosforlækage, naturhensyn og lodsejerforhold. 

Ordningen er en pilotordning, hvor erfaringerne fra ordningen så vidt muligt skal inddrages i udmøntningen af vandområdeplanerne 2021-2027. Realiserbarhed, herunder tidspunktet for igangsættelse af anlægsarbejdet, er derfor et prioriteringskriterie i ordningen. Derudover er der fastsat en deadline for realisering af pilotprojekter: 22. december 2023.

Fremtidssikret landbrugsdrift er ikke defineret i ordningen, men kan omfatte flere forhold. Sikring af fremtidig landbrugsdrift kan omfatte udtagning af lavbundsarealer i kombination med jordfordeling. Varetagelse af afvandingshensyn indgår også som fremtidssikring af landbrugsdriften, herunder at forsinkelse af vandet ved etablering af vand på terræn kan medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelse af nedstrøms beliggende landbrugsarealer / bedre afvanding af nedstrøms beliggende landbrugsarealer.

Det er et af ordningens krav, at vandområdet på ansøgningstidspunktet ikke har målopfyldelse (samlet økologisk tilstand), og at vandområdet er vurderet at være i risiko for manglende målopfyldelse i 2027 jf. basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027. Det betyder, at det som hovedregel ikke er muligt at søge tilskud til et helhedsprojekt inden for et vandområde, som i vandområdeplan 2015-2021 havde en udpeget indsats jf. indsatsbekendtgørelsen.

I MiljøGIS til brug for Vandrådenes arbejde kan temaet ”Samlet. Risikovurdering 2027” ses.

Se laget i MiljøGIS.

I MiljøGIS kan du finde vandområdenummeret i temaet "Vandområder. Vandløb".

Se laget i MiljøGIS.

Efter udarbejdelse af vejledningen, er Miljøstyrelsen blevet bedt om at specificere hvilke elementer som IKKE kan modtage tilskud under helhedsprojekter. Generelt gælder det at elementer af helhedsprojekter som ikke er nødvendige eller direkte påvirket af vandløbsrestaureringen ikke kan få tilskud via helhedsprojekter, og skal finansieres fra anden side. Dette kan bl.a. være:

- Hegning i forbindelse med naturpleje (hvis hegningen ikke er nødvendig for restaureringen)

- Naturpleje (ved frivillige aftaler om natur som ikke omhandler vand på terræn)

- Kompensation ved frivillige aftaler om natur (også arealer som i mindre eller ingen grad oversvømmes, men er inden for ådalen)

- Rydning (rydning som ikke er nødvendig for at kunne lave vandløbsrestaureringen)

- Håndtering af overfladevand fra befæstede arealer

- 20-årig fastholdelse ved vådområde/lavbundselementer i helhedsprojektet, samt køb af jord

- Etablering af vådbundsskov ved såning/plantning af træer

Kontakt

Miljøstyrelsen | Tilskud

E-mail: Obfuscated Email

Ansøgningsrunde

Tilskudspuljen er lukket