Realisering af den statslige vådområdeindsats

Naturstyrelsen har identificeret 13 mulige projekter på tilsammen 1616 ha, projekter, der forventes at kunne bidrage til at nedbringe kvælstofbelastningen af vore kystvande med op til 184 ton kvælstof pr. år. Læs mere om projektområderne

Projektområderne har været igennem en forundersøgelse, som har afdækket de tekniske forhold ved at etablere et projekt. Det gælder miljø- og naturforhold, eksisterende tekniske anlæg, nødvendige anlægsarbejder for at etablere vådområdet og økonomi. Forundersøgelsen danner grundlag for nærmere drøftelser med den enkelte lodsejer om projektet.

Dialog med lodsejerne

Udgangspunktet er, at projekterne i den statslige vådområdeindsats skal gennemføres ved frivillighed. Naturstyrelsens lokale enheder går derfor i dialog med lodsejerne og andre interessenter i hvert af de mulige projektområder.

Lodsejere i projektarealerne vil blive kompenseret ved en tilskudsordning mod tinglysning af en vådområdedeklaration. Lodsejere kan også afstå deres arealer i projektområdet ved en jordfordeling, som gennemføres af NaturErhvervstyrelsen, eller der kan ske statslig erhvervelse af projektarealer, som vil blive solgt efter projektgennemførelse med vådområdedeklaration. Der vil således ikke blive offentligt ejerskab til projektområderne.


De enkelte projekter i den statslige vådområdeindsats bliver udviklet i dialog med relevante kommuner og under involvering af alle interessenter. Der vil sædvanligvis blive etableret følgegrupper til projekter med alle relevante interessenter - lodsejere, grønne-, bruger- og beboerforeninger mfl. Det sker dels for at sikre optimal udformning af projektet i forhold til lokale natur- miljø og friluftsinteresser, dels for at skabe et ejerskab til projekterne i lokalområdet.

En del af vandplanlægningen

Den statslige vådområdeindsats er led i implementeringen af de statslige vandplaner. Projekterne er udvalgt ud fra foreløbige vurderinger af omkostningseffektivitet og gennemførlighed og ligger i vandplanlægningens vidensområder V1 og V2 se kort .
Læs mere om vandplanerne

Kriterier for udvælgelse af projekter og de økonomiske og administrative forhold er ellers de samme som for den sideløbende kommunale vådområdeindsats.

Der er foretaget koordinering med relevante kommuner om de 13 projekter i det statslige projektkatalog for at undgå overlap med den kommunale vådområdeindsats.
Læs mere om den kommunale vådområdeindsats

Økonomi

Der er afsat i alt 157 mio. kr. i projektmidler. Indsatsen er medfinansieret af EU´s landdistriktsmidler med henblik på at opnå de ønskede miljømål.

Midlerne anvendes til forundersøgelser til vådområdeprojekter, anlæg af vådområder, erstatninger til involverede lodsejere, køb og salg af jord i forbindelse med projekterne samt projektadministration.

Kommunal vådområdeindsats

Den statslige vådområdeindsats supplerer den kommunale vådområdeindsats, som indebærer etablering af i alt 10.000 hektar kommunale vådområder. 
Læs om den kommunale vådområdeindsats

Vandplaner og vandrammedirektiv

Den statslige vådområdeindsats er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 
Læs om vandplanerne  
Læs om EU’s vandrammedirektiv