Den statslige vådområdeindsats

Med den statslige vådområdeindsats skal der over en fireårig periode etableres nye vådområder i form af søer, moser og våde enge. Vådområderne skal bidrage til at reducere udvaskningen af kvælstof. Målet er at forbedre natur- og miljøtilstanden især i udvalgte marine områder, som dermed bliver sikret god økologisk status, sådan som Danmark er forpligtet til efter EU’s vandrammedirektiv.

undefined 13 mulige projekter

Naturstyrelsen har identificeret 13 mulige projekter på tilsammen 1616 ha. De forventes at kunne bidrage til at nedbringe kvælstofbelastningen af vore kystvande med op til 184 ton kvælstof pr. år. 

Læs om de 13 projekter

 

Hvordan bliver projekterne realiseret?

Alle projekterne har været igennem en forundersøgelse for at afdække blandt andet miljø- og naturforhold og økonomi.

Udgangspunktet er, at projekterne i den statslige vådområdeindsats skal gennemføres ved frivillighed. Lodsejere i projektarealerne vil blive økonomisk kompenseret.

Der er afsat i alt 157 mio. kr. til realisering af den statslige vådområdeindsats.
Læs om realiseringen af vådområdeindsatsen

 

Nye vådområder giver mere natur

Den statslige vådområdeindsats vil medvirke til at skabe op til 1616 hektar ny natur - et areal svarende til Jægersborg Dyrehave. Samtidig vil vådområderne fremme den biologiske mangfoldighed, fordi intensivt dyrkede landbrugsarealer vil blive omdannet til søer, moser eller våde enge med et rigere dyre- og planteliv.

De nye vådområder vil blive anlagt ved at genoprette de hydrologiske forhold – f.eks. ved at sløjfe pumpelag, genslyngne vandløb, hæve vandløbsbunde og afbryde drænsystemer.

Med de nye vådområder bliver der skabt et mere varieret og attraktivt landskab, og nogle steder vil der – i dialog med lodsejerne – blive sikret adgang til naturområderne, anlagt stier, opført fugletårne og shelters m.m. Der kan også blive etableret anlæg, der sikrer en hensigtsmæssig naturforbedrende drift af områderne.

Kommunal vådområdeindsats

Den statslige vådområdeindsats supplerer den kommunale vådområdeindsats, som indebærer etablering af i alt 10.000 hektar kommunale vådområder.
Læs om den kommunale vådområdeindsats

Den statslige vådområdeindsats er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.
Læs om vandplanerne
Læs om EU’s vandrammedirektiv