Information til projektejer

På denne side kan du som kommunal eller naturstyrelse medarbejder finde alle relevante informationer om ansøgningsproceduren, relevante vejledninger, blanketter, ansøgningsdokumenter og de senest udsendte infomails.

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan søge om tilskud til kvælstofvådområder, mens det kun er kommuner der kan søge om tilskud til fosforvådområder. Der gives separate tilskud til udførelse af hhv. forundersøgelsesprojekter (både tekniske og ejendomsmæssige) og til efterfølgende etableringsprojekter.

Forudsætningen for at søge tilskud til et vådområdeprojekt er, at projektet fremgår af den gældende vandoplandsplan (VOP), som udarbejdes for det enkelte hovedvandopland af vandoplandsstyregruppen (VOS).

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til N- og P-vådområder sker digitalt via Miljø- og Fødevareministeriets TastSelv-service , du kan læse mere om hvordan du søger tilskud i Tilskudsguiden.

Henvendelser om vådområdeindsatsen kan indsendes til Landbrugsstyrelsen via e-mail Obfuscated Email

Henvendelser vedrørende miljøfaglige forhold kan sendes til Miljøstyrelsen via Obfuscated Email

Ansøgningsproces

Viser billedet i stor størrelse

Klik på billedet for større visning.

Andre effekter af vådområder

Etablering af vådområder, hvor vandløb gensnoes eller vedligeholdelsen af vandløbet ophører/minimeres, skaber mere varierede fysiske forhold. Det forbedrer levestederne for fisk i form af bedre skjul m.v. Udlæggelse af grus for at hæve vandløbsbunden, kan have samme effekt som udlægning af gydegrus, og kan derfor være med til at øge bestanden af bl.a. havørred, da gydemulighederne bliver forbedrede. 

Omfatter etablering af et vådområde gendannelse af en tidligere drænet sø på vandløbet eller permanent oversvømmelse af engområder, kan det have en negativ effekt på ørredbestanden på den tidligere vandløbsstrækning. Derfor laves der en forundersøgelse  for alle vådområdeprojekter, hvor der  bl.a. redegøres for projektets betydning for flora og fauna. I den forbindelse skal kommunen, hvis det vurderes at være relevant i det givne projektområde, vurdere hvordan vådområdet vil påvirke smolten i vandløbet i forhold til vandløbets målsætning. DTU Aqua har lavet en række anbefalinger for hvordan smoltdødeligheden kan minimeres, i forbindelse med etablering af permanente søer ved etablering af vådområder - som du kan læse mere om på  fiskepleje.dk.