Information til lodsejere

På denne side kan du som lodsejer finde information om, hvad det vil sige at være med i et vådområdeprojekt. Hvilke fordele der er forbundet med det, samt se eksempler på hvordan et vådområde ser ud, når det er færdiganlagt.

Hvad vil det sige at være med i et vådområdeprojekt

Som lodsejer er du en vigtig medspiller i indsatsen for at få etableret de vådområder, der skal til for at reducere udledningen af kvælstof og fosfor og opfylde EU’s vandrammedirektiv.

Hvilke arealer er omfattet?

Vådområdeindsatsen handler om, at genskabe naturlige vandforhold de steder i landskabet, der er velegnede til det, for derved at mindske kvælstofudledningen til eksempelvis indre fjorde. Indsatsen vil altovervejende omfatte lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur.

Er du en del af et kommunalt vådområdeprojekt?

Vådområdeindsatsen sker gennem større kommunale projekter. Hvis din ejendom ligger i et område, der er omfattet af kommunalt vådområdeprojekt, er det kommunen, du skal kontakte, hvis du har brug for yderligere information. 

Etableringen af kommunale vådområdeprojekter skal som udgangspunkt ske gennem en frivillig aftale med dig som lodsejer. Kommunen vil derfor altid kontakte dig som lodsejer, hvis din ejendom er en del af et muligt vådområdeprojekt. Du har følgende muligheder for at indgå en frivillig aftale:

  • Salg af projektjorden
  • Salg af projektjord med efterfølgende mulighed for at købe ny landbrugsjord
  • Beholde projektjorden med mulighed for at indgå en aftale om 20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområde

Andre effekter af vådområder

Etablering af vådområder, hvor vandløb gensnoes eller vedligeholdelsen af vandløbet ophører/minimeres, skaber mere varierede fysiske forhold. Det  forbedre levestederne for fisk i form af bedre skjul m.v. Udlæggelse af grus for at hæve vandløbsbunden, kan have samme effekt som udlægning af gydegrus, og kan derfor være med til at øge bestanden af bl.a. havørred, da gydemulighederne bliver forbedrede. 

Omfatter etablering af et vådområde gendannelse af en tidligere drænet sø på vandløbet eller permanent oversvømmelse af engområder, kan det have en negativ effekt på ørredbestanden på den tidligere vandløbsstrækning. Derfor laves der en forundersøgelse  for alle vådområdeprojekter, hvor der  bl.a. redegøres for projektets betydning for flora og fauna. I den forbindelse skal kommunen, hvis det vurderes at være relevant i det givne projektområde, vurdere hvordan vådområdet vil påvirke smolten i vandløbet i forhold til vandløbets målsætning. DTU Aqua har lavet en række anbefalinger for hvordan smoltdødeligheden kan minimeres, i forbindelse med etablering af permanente søer ved etablering af vådområder - som du kan læse mere om på  fiskepleje.dk .