Helhedsprojekter (pilotordning)

""

Tilskudsordningen er målrettet vandløbssystemer, som er særligt klimafølsomme, og hvor en helhedsorienteret indsats skal tilgodese hensyn til natur, vandmiljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift.

Med denne ordning kan kommunerne søge om tilskud til helhedsprojekter. 

Som led i MR puljen (målrettet regulering) er der på finansloven afsat 15,1 millioner kr. til helhedsprojekter, hvoraf de 12,1 mio. kr. er afsat i 2020.

For at komme i betragtning som potentielt pilotområde er der fire minimumskrav, der alle skal være opfyldt:

  • Indsatsen skal være placeret i et vandløbssystem, hvor der enten er vedvarende eller gentagne oversvømmelser, som har haft betydelig tabsgivende skadevirkning i forhold til bebyggelse, infrastruktur og/eller dyrkningsflader. Projektet skal således reducere risikoen for oversvømmelser.
  • Projektet involverer som minimum to kommuner i et vandløbssystem. Der skal være en vurderet klimatilpasningseffekt, forbedret miljøtilstand for vandløb og fremtidssikring af landbrugsdrift i de kommuner, der indgår i projektet. Det er en forudsætning, at projektet koordineres mellem flere kommuner, men der er ikke et krav om, at selve anlægsdelen er beliggende i flere kommuner.
  • Projektet skal omfatte virkemidlerne restaurering af hele ådale eller etablering af miniådale med genslyngning.
  • Den eller de vandområder, hvor den fysiske indsats skal gennemføres, har på ansøgningstidspunktet ikke målopfyldelse (samlet økologisk tilstand) og er vurderet at være i risiko for manglende opfyldelse af mål om god økologisk tilstand i 2027, jf. basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027.  

 

Kontakt

Miljøstyrelsen | Tilskud

E-mail:

Ansøgningsrunde

1. marts - 15. april 2020