Vejledning om grødeskæring

Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning om grødeskæring til kommuner og borgere. Vejledningen bygger på et forskerprojekt, som har givet konkrete anbefalinger til grødeskæring under hensyn til både afvanding og miljø.

Den daværende Styrelse for Vand- og Naturforvaltning igangsatte i december 2015 et forskerprojekt om grødeskæring, som skulle danne grundlag for en ny vejledning om grødeskæring af vandløb.

Forskergruppen, der bestod af forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, skulle komme med konkrete anbefalinger til:

– hvordan grødeskæring bør udføres i de vandløb, hvor der er flere hensyn, der skal varetages, så der i størst muligt omfang både tages hensyn til afvanding og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten fastsat i anden lovgivning jf. vandløbslovens formålsbestemmelse.

– hvordan grødeskæring bør udføres, så der sikres en god afvanding i de vandløb, hvor der alene er afvandingshensyn.

Miljøstyrelsen har på baggrund af anbefalingerne lavet en vejledning om grødeskæring til kommuner og borgere. Grødeskæringsvejledningen blev udgivet den 7. december 2017 og kan hentes via linket nedenfor.

Grødeskæringsvejledning

Høringsnotat om grødeskæringsvejledning

Faglig udredning om grødeskæring i vandløb

Projektbeskrivelse for faglig udredning om grødeskæring i vandløb

Kommissorium for forskeres udredning om grødeskæring