Særligt udpegede områder

Havmåger følger et skib. Skibe der sejler på verdenshavene skal overholde en række miljøregler. Skibe der sejler i ”særlige” havområder, skal tage ekstra hensyn. Foto: DSFMB. v. Kathrine Jessen.
Havmåger følger et skib. Skibe der sejler på verdenshavene skal overholde en række miljøregler. Skibe der sejler i ”særlige” havområder, skal tage ekstra hensyn. Foto: DSFMB. v. Kathrine Jessen.

MARPOL-konventionen definerer to typer af havområder, hvor der gælder særlige regler. Disse områder er dels "særlige områder" (special areas) og "særligt følsomme havområder" (Particularly Sensitive Sea Areas - PSSA).

"Særlige områder" er områder, som på grund af miljømæssige og skibstrafikale forhold kræver særlige forholdsregler for at forebygge forurening. MARPOL skal derfor godkende regionale regler for skibes udledninger i de særlige områder.

Østersø- og Nordsøområderne er udpeget som særlige områder, hvor der gælder regionale regler vedrørende olie, affald, spildevand og modtageanlæg samt for udledninger SOX (svovl) og NOX (kvælstof) i brændstoffer.

"Særligt følsomme havområder" er områder, som har sjældne eller særligt sårbare økosystemer, eller som har en særlig rekreativ, videnskabelig eller historisk værdi. IMO skal godkende regionale regler for skibe der sejler i særligt følsomme havområder. Vadehavet og Østersøen har været godkendt som særligt følsomme havområder siden henholdsvis 2002 og 2005. Som det er tilfældet med Østersøen, kan et havområde godt være udpeget som både "særligt område" og "særligt følsomt havområde".