Farligt eller forurenende gods om bord på skibe

Ved søtransport af farligt eller forurenende gods skal der bl.a. på grund af risikoen for forurening af havmiljøet tages ekstra forbehold. Dette er bl.a. reguleret i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1349 af 15. december 2011 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe. Se link til gældende bekendtgørelse i boksen til højre.

Bekendtgørelsen er baseret på EU-direktiv 2002/59/EF, som ændret ved EU-direktiv 2009/17/EF.

Ved farligt eller forurenende gods forstås gods, som er defineret i forskellige internationale koder (IMDG-koden, IBC-koden, IMSBC-koden, IGC-koden), samt MARPOL-konventionens bilag 1, se bekendtgørelsens § 2, nr. 16 og 17.

Erklæring om farligt eller forurenende gods

Efter bekendtgørelsens § 3, må et skib, som befinder sig i en dansk havn, ikke tilbyde at transportere eller laste farligt eller forurenende gods, medmindre afskiberen (dvs. afsenderen af godset) har afgivet en erklæring til skibsføreren eller operatøren med oplysninger om det farlige eller forurenende gods. Dette gælder også for skibe, der afgår fra en havn uden for EU * , og som er på vej til en dansk havn med farligt eller forurenende gods.

(*Bemærk, at havne i Norge og Island i denne bekendtgørelse betragtes som en havn inden for EU.)

Erklæringen skal indeholde de oplysninger, som er oplistet i bekendtgørelsens bilag 1, herunder bl.a. den tekniske betegnelse på det farlige eller forurenende gods, IMO-fareklasser i henhold til de internationale koder, samt kontaktoplysninger, hvor der kan indhentes yderligere information om godset.

Det er afskiberens pligt og ansvar at afgive en sådan erklæring til skibsføreren eller operatøren, og at sikre, at forsendelsen er identisk med den, der er omfattet af erklæringen.

Indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods til SafeSeaNet

Hvis et skib transporterer farligt eller forurenende gods er operatøren, agenten eller føreren af skibet forpligtet til at foretage indberetning til SafeSeaNet, jf. bekendtgørelsens § 4.

Der skal ske indberetning i to situationer:

  • Når et skib forlader en dansk havn med farligt eller forurenende gods om bord
  • Når et skib er på vej til en dansk havn med farligt eller forurenende gods om bord og skibet kommer fra en havn uden for EU *

(*Bemærk, at havne i Norge og Island i denne bekendtgørelse betragtes som en havn inden for EU.)

Indberetning skal ske til Værnsfælles Forsvarskommando via SafeSeaNet. SafeSeaNet er en del af et EU-baseret elektronisk netværk til udveksling af maritime relaterede informationer.

Indberetningen til SafeSeaNet skal indeholde forskellige oplysninger om lasten, bl.a. den tekniske betegnelse for det farlige eller forurenende gods, mængden af godset, samt kontaktoplysninger, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger om lasten. SafeSeaNet giver de danske myndigheder mulighed for hurtigt at fremskaffe oplysninger om skibet og det farlige eller forurenende gods, som vil være særdeles vigtige for myndighederne i tilfælde af en ulykke, hvor der er fare for menneskeliv og/eller forurening af havmiljøet.

Mulighed for dispensation

Det er muligt at ansøge om dispensation fra indberetningspligten, såfremt flere betingelser er opfyldt. En dispensation kan gives til skibe, der sejler på en fastlagt rute med en rejsevarighed på højst 12 timer. I sådanne situationer skal rederiet også have et internt system, som gør det muligt at sende oplysninger til Værnsfælles Forsvarskommando døgnet rundt, på trods af dispensationen. Alle betingelserne er oplistet i bekendtgørelsens § 5.

Ved ansøgning om dispensation kan nedenstående skema benyttes og fremsendes til Naturstyrelsen på Obfuscated Email .  

Hent dispensationsskema her