Skibsfart (IMO)

EU har regler om skibes anmeldelse af farligt eller forurenende gods.

Skibe, der sejler fra eller til en EU-havn dvs. også en dansk havn og transporterer farligt eller forurenende gods, skal anmelde sejladsen og lasten til Søværnets Operative Kommando via det såkaldte Safe Sea Net.

Indberetning af kollissioner, grundstødninger, grundberøring, samt udtømning.

Regler kan læses i indberetningsbekendtgørelsen (se link i boksen til højre).

Læs mere om indberetning af farligt eller forurenende gods

IMO og ballastvand

IMO er FN´s Søfartsorganisation. Den har regler om beskyttelse af havets natur og miljø som en del af sit arbejdsområde. For eksempel arbejder IMO med ballastvandkonventionen, der blev vedtaget i 2004.

Ballastvand fra store skibe kan være et problem for havmiljøet. Hvis man ikke renser vandet kan forskellige levende organismer i ballastvandet sprede sig til økosystemer, hvor de ikke hører hjemme. I uheldigste fald kan de udgøre et miljøproblem. FN´s konvention om ballastvand har til formål at mindske udbredelsen af introducerede og invasive arter, som bl.a. kan forårsage sygdomme, samt påvirke badevandet, mennesker, fisk og økosystemer.

Læs mere om ballastvand

PSSA-områder

Et andet regelsæt, der også berører danske farvande, er udpegningen af særligt følsomme havområder – også kaldet PSSA-områder.

Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland er blevet udpeget og godkendt som PSSA-område i 2002, og Østersøen i 2004.

Reglerne om antifoulingssystemer til skibe

Området reguleres af bekendtgørelse nr. 1488 af 20. november 2009 om kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe, samt Kommissionens forordning (EF) Nr. 536/2008 den 13. juni 2008 om gennemførelse af artikel 6, stk. 3, og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe og om ændring af denne forordning

Se link til bekendtgørelsen af antifoulingssystemer til skibe

De to bagvedliggende forordninger kan ses nedenstående:.

Forordning782-03.pdf

Forordning536-08.pdf

 


Links

Information in English

Ships destined to or from an EU-port including a Danish port carrying dangerous or polluting goods must notify the voyage and the cargo to the Admiral Danish Fleet via the socalled Safe Sea Net.