Skibsfart (IMO)

Containerskib. Foto: DSFMB. V. Kathrine Jessen.
Et lille containerskib (feeder). En meget stor del af verdens varehandel foregår med skib. Foto: DSFMB. V. Kathrine Jessen.

Regler og beredskab på havet

De generelle regler for skibsfart besluttes i FN's Søfartsorganisation (The International Maritime Organization, IMO), hvor Danmark med sin støtte er med til at sikre beskyttelse af havmiljøet og ensartede regler for skibe på alle have.

Generelt varetager Søfartsstyrelsen regler om skibes sikkerhed (IMO´s SOLAS konvention) og Miljøstyrelsen/ Miljøministeriet varetager havmiljøregler om skibes miljøpåvirkning (IMO´s MARPOL konvention), herunder især regulering af skibes udledninger.

I Danmark bliver IMO's havmiljøregler især udmøntet gennem ”Lov om beskyttelse af havmiljøet” kaldet havmiljøloven. 

Den danske operative indsats mod forurening af havmiljøet varetages især af forsvaret og Det Nationale Maritime Operationscenter. 

Det internationale beredskab på havet består af flere dele, bl.a. informationer om de såkaldte nødområder.

Læs mere om nødområder

Indberetninger af farligt eller forurenende gods samt kollissioner, grundstødninger, grundberøring og udtømning

EU har regler om skibes anmeldelse af farligt eller forurenende gods samt kollissioner, grundstødninger, grundberøring og udtømning. Regler vedrørende indberetning kan læses i indberetningsbekendtgørelsen - se link i boksen til højre.

Skibe, der sejler fra eller til en EU-havn og transporterer farligt eller forurenende gods, skal anmelde sejladsen og lasten til Søværnets Operative Kommando via det såkaldte Safe Sea Net.

Læs mere om indberetning af farligt eller forurenende gods

Ballastvand

Ballastvand fra store skibe kan være et problem for havmiljøet. Hvis man ikke renser vandet kan forskellige levende organismer i ballastvandet sprede sig til økosystemer, hvor de ikke hører hjemme. I uheldigste fald kan de udgøre et miljøproblem. FN´s konvention om ballastvand har til formål at mindske udbredelsen af introducerede og invasive arter, som bl.a. kan forårsage sygdomme, samt påvirke badevandet, mennesker, fisk og økosystemer.

Læs mere om ballastvand

Særligt udpegede områder 

Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland er blevet udpeget og godkendt som særligt følsomt havområde (PSSA-område) i 2002, og Østersøen i 2004. Østersø- og Nordsøområderne er desuden udpeget som særlige områder, hvor der gælder regionale regler vedrørende olie, affald, spildevand og modtageanlæg samt for udledninger SOX (svovl) og NOX (kvælstof) i brændstoffer.

Læs mere om særligt udpegede områder 

Begroning og bundmaling

Begroning på skibes undervandsskrog øger et skibs energiforbrug og mindsker dets hastighed gennem vandet. Begroning er desuden en af de største spredningsveje for marine invasive arter. For at mindske begroning indeholder de fleste bundmalinger til skibe biocid-aktivstoffer, der virker som antibegroningsmidler (antifouling) og som i varierende grad er miljøfarlige.

Læs mere om begroning og bundmaling