Nødområder for skibe

Miljø- og Fødevareministeriet har udpeget nødområder for skibe med behov for assistance i de danske farvande. Nødområderne er områder, som skibe med behov for assistance kan bruge i situationer med risiko for forurening eller af hensyn til sejladssikkerheden. De udpegede områder fremgår af bekendtgørelse nr. 875 af 27. juni 2016 om nødområder og planer herfor.

Der er i alt udpeget 21 nødområder:

  • 13 af nødområderne er havne og områder til brug ved situationer, hvor der er høj risiko for forurening. Disse områder omfatter: Bøtø Øst, Esbjerg Havn, Frederikshavn Havn, Grenå Havn, Hanstholm Havn, Hirtshals Havn, Kalundborg Havn, Københavns Red, Langelandsbælt Syd, Lindholm Terminal, Rønne Havn, Thyborøn Havn og Ålbæk Bugt.
  • De resterende 8 nødområder er områder til brug ved situationer, hvor der er en lav risiko for forurening. Disse områder omfatter: Agersø Sund Nord, Kalundborg Fjord, Køge Flak Øst, Pakhus Bugt, Romsø Syd, Tejn Bugt, Tragten og Vang Pier.

Der er udarbejdet 16 planer for de 21 nødområder, idet nogle planer dækker flere områder, grundet områdernes nære beliggenhed og som følge af, at de sammenhørende nødområder administreres af de samme beredskabsmyndigheder.

Ikke alle oplysninger, som er beskrevet i bekendtgørelsen og det tilhørende direktiv, indgår i de enkelte planer, idet ikke alle oplysninger er lige relevante i forhold til de enkelte nødområder eftersom nogle er knyttet til havne og andre til åbne farvande. Endvidere har en del af de myndigheder, der har bidraget med oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af planerne, valgt i teksten til planerne, at henvise til allerede eksisterende kommunale beredskabsplaner.

Planerne skal først og fremmest anvendes af Værnsfælles Forsvarskommando, der har ansvaret for beredskabet til søs. Planerne vil blive ajourført ved Miljøstyrelsens foranstaltning. Miljøstyrelsen modtager meget gerne information om eventuelle unøjagtigheder eller mangler, samt forslag til forbedringer. Oplysninger herom skal sendes til Miljøstyrelsens hovedpostkasse  Obfuscated Email

De 16 planer findes nedenfor:

-         Agersø Sund Nord

-         Bøtø Øst

-         Esbjerg Havn

-         Frederikshavn Havn og Ålbæk Bugt

-         Grenå Havn og Pakhusbugt Anholt

-         Hanstholm Havn

-         Hirtshals Havn

-         Kalundborg Havn og Kalundborg Fjord

-         Københavns Red

-         Køge Flak Øst

-         Langelandsbælt

-         Lindholm Terminal

-         Romsø Syd

-         Rønne Havn, Vang Pier og Tejn Bugt

-         Thyborøn Havn

-         Tragten

Udpegningen af nødområderne er sket i henhold til artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF. Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet.

Bekendtgørelsen kan ses her og de to direktiver kan ses direktiv 1 og direktiv 2 .

Det kan oplyses, at nødområde-konceptet også har baggrund i vedtagelser i FN’s søfartsorganisation, IMO. Det drejer sig bl.a. om to resolutioner, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2. 

Det europæiske søfartsagentur, EMSA, har følgende hjemmeside: www.emsa.europa.eu og kan kontaktes på: Tlf.: +351 21 1209 207, Fax: +351 21 1209 218, E-mail: Obfuscated Email

Helsinki-konventionen (HELCOM) er den konvention, der arbejder med beskyttelse af miljøet i Østersøen. HELCOM kan kontaktes på: Tlf.: +358 207 412 649, Fax: +358 207 412 645, E-mail: Obfuscated Email

SWEDENGER er en trilateral aftale indgået i november 2002 mellem Danmark, Sverige og Tyskland om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer. Aftalen indeholder ligeledes en bilateral aftale mellem Tyskland og Danmark i den vestlige del af Østersøen. Dette område er ligeledes dækket af DENGERPLAN og indarbejdet i SWEDENGER og erstatter dermed denne del af DENGERPLAN.

Bonn-aftalen er en aftale af 9. juni 1969 om bekæmpelse af olieforurening i Nordsøen. Aftalen er i 1983 ændret til også at omfatte bekæmpelse af kemikalieforurening. Aftalen forpligter ikke direkte landene til at oprette et beredskab, men den forpligter medlemslandene til at give gensidig assistance i videst muligt omfang. En sådan assistance rekvireres af det enkelte medlemsland til et eller flere af de øvrige medlemslande på en speciel formular kaldet POLREP. Af denne formular vil det bl.a. fremgå hvad der er hændt, hvilken assistance der ønskes samt hvad prisen på den ønskede assistance forventes at være. Aftalen åbner mulighed for, at nabolande orienterer hinanden om planlagte miljøovervågningsflyvninger. Læs mere om Bonn-aftalen.

København-aftalen er en aftale af 29. marts 1993 mellem de nordiske lande om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer. Aftalen pålægger medlemslandene at oprette et hensigtsmæssigt beredskab til bekæmpelse af forurening af havet, samt at tage hensyn til at kunne yde hinanden gensidig bistand. Læs mere om København-aftalen her.