Regler - kvalitetskrav for vandområder

EU´s regler på vandområdet er implementeret i Miljøbeskyttelsesloven og Miljømålsloven samt en række bekendtgørelser.

Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Retsinformation) om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Implementerer EU-reglerne med nogle specifikke dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiver: 2006/11/EF af 15. februar 2006 om forurening, der er forårsaget af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø , 2000/60/EF om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet)[link] og 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv.[link]

Krav til udledning af forurenende stoffer
Bekendtgørelsen kræver, at udledning af forurenende stoffer skal begrænses mest muligt ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik. For udledninger skal miljømyndigheden sikre, at der i tilladelser til udledning af spildevand fastsættes vilkår, som sikrer, at kvalitetskravene overholdes for det vandområde, der udledes til. Før miljømyndigheden tillader udledning af et konkret stof, skal der være fastsat et kvalitetskrav eller foreligge et forslag dertil. Det gælder for alle forurenende stoffer, som har en form for giftvirkning i vandmiljøet. I bekendtgørelsens bilag 1 kan du se gruppen af stoffer.

For de tilladelser, som miljømyndigheden giver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5, til udledning af spildevand med stoffer omfattet af bilag 1, del A, bilag 2, del A eller bilag 3, del A i bekendtgørelsen, gælder reglerne i bekendtgørelsens §§ 11 - 20.

Regler gælder for alle tilførsler
EU-direktivernes regler gælder alle former for tilførsler af forurenende stoffer til vandmiljøet – og ikke kun hvad der herhjemme traditionelt forstås ved en spildevandsudledning. Du kan finde EF-domstolens definition af, hvad der forstås ved en "udledning" og en "forurening" fra forskellige kildetyper her .

undefined