Hvad er vandkvalitetskrav og vandkvalitetskriterier?

Miljøkvalitetskravet er den koncentration af et bestem stof i vand, sediment eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Miljøkvalitetskrav indgår i vandrammedirektivets (og miljømålslovens) forståelse af, hvad der anses for god økologisk tilstand for et vandområde. En forudsætning for at opnå god økologisk tilstand er, at gældende miljøkvalitetskrav er opfyldt.

Et kvalitetskriterium er det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på vandøkosystemer, jf. bekendtgørelsens § 4. Et kvalitetskriterium for vand fastsættes efter den proces, der er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 4.Retningslinjer for beregning af vandkvalitetskriterier finder du i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2004: "Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand" (pdf).