Miljøkvalitetskrav for overfladevand

EU-landene er forpligtet til at reducere forureningen af vandmiljøet med forurenende stoffer. Derfor skal de fastsætte miljøkvalitetskrav for de stoffer, som udledes eller tilføres til vandområder. Miljøkvalitetskravene indgår som en del af vandrammedirektivets miljømål. Miljøkvalitetskrav for en række stoffer fremgår af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Bekendtgørelsen definerer også hvilke stoffer der er omfattet og den indeholder en procedure for fastsættelse af miljøkvalitetskrav. I Danmark har kommuner og statens miljøcentre ansvaret for, at udledningen af forurenende stoffer til vandmiljøet begrænses, så miljøkvalitetskravene opfyldes. Forurenende stoffer, der er omfattet, fremgår af.

Reglerne for kvalitetskrav for overfladevand

Du kan læse mere reglerne for miljøkvalitetskrav for overfladevand nedenfor.

Miljøkvalitetskravet er den koncentration af et bestem stof i vand, sediment eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Miljøkvalitetskrav indgår i vandrammedirektivets (og miljømålslovens) forståelse af, hvad der anses for god økologisk tilstand for et vandområde. En forudsætning for at opnå god økologisk tilstand er, at gældende miljøkvalitetskrav er opfyldt.

Et kvalitetskriterium er det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på vandøkosystemer, jf. bekendtgørelsens § 4. Et kvalitetskriterium for vand fastsættes efter den proces, der er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 4.Retningslinjer for beregning af vandkvalitetskriterier finder du i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2004: "Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand" (pdf).

EU´s regler på vandområdet er implementeret i Miljøbeskyttelsesloven og Miljømålsloven samt en række bekendtgørelser.

Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Retsinformation) om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Implementerer EU-reglerne med nogle specifikke dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiver: 2006/11/EF af 15. februar 2006 om forurening, der er forårsaget af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø , 2000/60/EF om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet)[link] og 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv.[link]

Krav til udledning af forurenende stoffer

Bekendtgørelsen kræver, at udledning af forurenende stoffer skal begrænses mest muligt ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik. For udledninger skal miljømyndigheden sikre, at der i tilladelser til udledning af spildevand fastsættes vilkår, som sikrer, at kvalitetskravene overholdes for det vandområde, der udledes til. Før miljømyndigheden tillader udledning af et konkret stof, skal der være fastsat et kvalitetskrav eller foreligge et forslag dertil. Det gælder for alle forurenende stoffer, som har en form for giftvirkning i vandmiljøet. I bekendtgørelsens bilag 1 kan du se gruppen af stoffer.

For de tilladelser, som miljømyndigheden giver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5, til udledning af spildevand med stoffer omfattet af bilag 1, del A, bilag 2, del A eller bilag 3, del A i bekendtgørelsen, gælder reglerne i bekendtgørelsens §§ 11 - 20.

Regler gælder for alle tilførsler

EU-direktivernes regler gælder alle former for tilførsler af forurenende stoffer til vandmiljøet – og ikke kun hvad der herhjemme traditionelt forstås ved en spildevandsudledning.

Her kan du finde en række nøgledokumenter og rapporter om stoffers forurening af vandmiljøet.

EU Kommissionens hjemmeside med nøgledokumenter om kemikalieforurening af overfladevand (EU):

EU Strategy against chemical pollution of surface waters

Regionalt samarbejde under Helsingfors-konventionen om Østersøens miljø, - under OSPAR-konventionen (se under Work Area: Hazardous Substances) om beskyttelse af havmiljøet i Nordøstatlanten.

Skaldyrvandområder i Danmark

Styrelsen har udpeget skaldyrvandområder i Danmark.

Kortet over skaldyrvandområder i Danmark

Udpegningen er sket i henhold til § 9 i miljømålsloven. Udpegningen er af miljøministeren delegeret til Naturstyrelsen, jf. § 21, nr. 12 og 14 i bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til styrelsen.

Der er ikke udpeget skaldyrvandområder i Vanddistrikt III (Bornholm), idet der ikke var indstillet områder herfra fra Fødevarestyrelsen, ligesom der ikke var Natura 2000 områder, hvor muslingespisende andefugle indgik i udpegningsgrundlaget. Styrelsen har været i kontakt med de tyske myndigheder for så vidt angår udpegningen i vanddistrikt 4 (internationalt vanddistrikt).

Udpegningen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kvalitetskravene til skaldyrvandene kan ses i Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande