Havstrategiens indsatsprogram

Tredje og sidste del af Danmarks havstrategi består af et indsatsprogram, som indeholder konkrete tiltag for at opnå de fastlagte miljømål og dermed sikre det gode havmiljø i fremtiden. Indsatsprogrammet udarbejdes i et tværministerielt samarbejde for at sikre en balance mellem beskyttelse og benyttelse af havet.

Miljøministeriets departement står for udarbejdelsen af indsatsprogrammet. Danmarks første indsatsprogram blev udsendt i 2017 og det næste udsendes ultimo 2021. Du kan læse mere om indsatsprogrammet på Miljøministeriets hjemmeside: https://mim.dk/natur/hav/

Indsatsprogram under Danmarks Havstrategi

Danmarks første indsatsprogram under havstrategidirektivet skal sikre det gode havmiljø i fremtiden. Indsatsprogrammet består af et omfattende antal eksisterende indsatser samt 20 nye indsatser, og fokuserer på de miljømål, som Danmark besluttede i 2012

Læs det samlede indsatsprogram her:

Indsatsprogram
Annex 1 og 2
Klagevejledning
Høringsnotat

Eksempel på en indsats

I 2016 blev der udpeget seks nye beskyttede områder på den bløde bund i Kattegat. Beskyttelsen omfatter forbud mod fysiske aktiviteter på havbunden som fx råstofindvinding og bundtrawl. Indsatsen forventes at bidrage til en forbedring af biodiversiteten for arter, der er knyttet til denne naturtype. 

De seks udpegede områder i Kattegat svarer til ca. 7 % af den bløde havbund i Kattegat. Udpegningen af beskyttede havområder skal sikre en række værdifulde levesteder for sårbare arter, som fx søfjer og påfugleorm.

Udpegning af havstrategi-områder i Kattegat

Miljø- og fødevareministeren besluttede i foråret 2016 at beskytte i alt seks områder i Kattegat, der dækker et areal på i alt 590 km 2 .  Udpegningerne giver en række værdifulde levesteder og sårbare arter et fristed i Kattegats dybe, bløde havbund. Før miljø- og fødevareministeren traf sin beslutning, havde der været dialog med forskellige fiskeriorganisationer og grønne organisationer.

Beslutningen er en del af indsatsprogrammet under EU’s havstrategidirektiv, der blev vedtaget i 2008, som har til formål at sikre naturen og miljøet i havet.

Dokumentation fra områderne

I arbejdet, med at udpege havstrategi-områder i Kattegat, er der foretaget en kortlægning af områderne. Dele af resultatet heraf kan ses i dokumentationen nedenfor. Særligt for fotos gælder, at der er tale om eksempler. Det varierende antal fotos afspejler derfor ikke den samme variation i antallet af fund. Nogle arter og lokaliteter har blot været mere optimale at fotografere end andre.

Kortlægningen blev foretaget før den endelige afgrænsning af havstrategi-områderne blev besluttet. Derfor er der ikke fuldstændig overensstemmelse mellem undersøgelsesområderne og de endeligt udpegede havstrategi-områder. Herudover fremgår et område G på nogle af kortene; det er område B i den endelige udpegning. Det område B, der fremgår af kortene fra kortlægning er ikke en del af de endeligt udpegede havstrategi-områder. Udover dokumentation vist nedenfor, findes også MapInfo-filer, videomateriale og logskemaer. Det kan alt sammen rekvireres ved henvendelse til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email. Materialet kan frit benyttes med korrekt kildeangivelse.

Sådan bliver indsatsprogrammet til

Indsatsprogrammet under EU's havstrategidirektiv udarbejdes på baggrund af basisanalyser om havmiljøets tilstand og miljømål.

Indsatsprogrammet bygger på foranstaltninger fastlagt i anden fællesskabslovgivning og national lovgivning. Det gælder for eksempel foranstaltninger under vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Der skal tages hensyn til, at havforvaltningen skal bidrage til en bæredygtig udvikling, der skal ske en afvejning i forhold til de sociale og økonomiske hensyn, og det skal sikres, at foranstaltningerne er omkostningseffektive og teknisk gennemførlige. 

Offentlig høring om havstrategi-områderne

Forslag til udpegning af havstrategi-områder var i offentlig høring fra 16. januar til 10. april 2015.

Høringsmaterialet kan ses herunder.

Høringsbrevet

Forslag til beskyttede områder i Kattegat

Miljørapport for forslag til beskyttede havområder