Havstrategiens basisanalyse mm.

Foto af marsvin
Marsvin udgør det øverste led i fødekæden og er derfor gode indikatorer for fx forurening med miljøfarlige stoffer. De er også følsomme over for andre menneskelige påvirkninger, bl.a. støj og bifangst Foto: Colourbox

Første del af Danmarks havstrategi II (2018-2024) giver et overblik over påvirkningerne og tilstanden i havet og sætter miljømål, der sigter mod god miljøtilstand i de danske havområder.

Første del indeholder: 

  • En definition af god miljøtilstand for havområderne.
  • En basisanalyse, der er en analyse af havområdernes væsentlige egenskaber og karakteristika, påvirkninger af havområderne og deres nuværende miljøtilstand.
  • En samfundsøkonomisk analyse af både udnyttelsen af havområderne og af omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet.
  • Miljømål for hver deskriptor(emne) og tilknyttede indikatorer. I alt 68 konkrete mål beskriver, hvordan miljøtilstanden i havet vil kunne blive bedre.

Første del af havstrategierne udarbejdes af Miljøministeriets departement. Havstrategi II, 1. del blev sendt til EU-kommisionen i april 2019.

Læs evt. mere på ministeriets hjemmeside og i denne om Danmarks Havstrategi II, Fokus på et godt havmiljø booklet.