Danmarks Havstrategi

Fisk ved stenrev

Foto: Fisk ved stenrev: DFSMB v. Martin Kielland

Danmarks Havstrategi II 2018-2024

Havstrategien giver overblik over de danske havområders tilstand og sætter pejlemærker for fremtidens havmiljø og for god miljøtilstand.

Det er Miljø-og Fødevareministeriet, der har ansvaret for den samlede havstrategi i Danmark.

Miljøstyrelsen varetager national overvågning i medfør af bl.a. havstrategidirektivet jf. NOVANA-programmet.

EU's havstrategidirektiv

Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008).

Formålet med direktivet er at fastholde eller etablere såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelse af havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer.

EU's havstrategidirektiv

Miljøministeren fremsatte i folketingssamlingen 2009/2010 forslag til de danske retsregler, der skal gennemføre væsentlige dele af havstrategidirektivet. Lovforslaget blev vedtaget 18. maj 2010.

Lov om havstrategi

Historisk: Danmarks Havstrategi 2012-2018

Den første havstrategi blev udarbejdet af den daværende Naturstyrelse.

Læs den samlede havstrategi:

Basisanalysen

Socioøkonomisk analyse

Sammenfatning socioøkonomisk analyse

Miljømålsrapport

 

Havstrategien fra 2012 er blevet fulgt op af overvågningsprogram fra 2014 og et indsatsprogram fra 2015

Læs mere om overvågningsprogrammet

Læs mere om indsatsprogrammet