Danmarks Havstrategi

Danmarks Havstrategi 2012

Danmarks Havstrategi fra 2012 tegner et billede af de danske havområders tilstand og betydning og sætter samtidig pejlemærkerne for et godt og sundt havmiljø i fremtiden.

Havstrategien blev sendt til EU-Kommissionen 15. oktober 2012.

Læs den samlede havstrategi:

Basisanalysen

Socioøkonomisk analyse

Sammenfatning socioøkonomisk analyse

Miljømålsrapport

Havstrategien er blevet fulgt op af et overvågningsprogram i 2014 og et indsatsprogram i 2015.

Læs mere om overvågningsprogrammet

Læs mere om indsatsprogrammet

EU's havstrategidirektiv

Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008).

Formålet med direktivet er at fastholde eller etablere såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelse af havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer.

EU's havstrategidirektiv

Miljøministeren fremsatte i folketingssamlingen 2009/2010 forslag til de danske retsregler, der skal gennemføre væsentlige dele af havstrategidirektivet. Lovforslaget blev vedtaget 18. maj 2010.

Lov om havstrategi

Havstrategiernes retsvirkninger

Offentlige myndigheder vil ved udøvelsen af deres opgaver i henhold til lovgivningen være forpligtet til ikke at handle i modstrid med de mål og indsatser, der fastlægges i havstrategierne. Denne forpligtelse indtræder efterhånden som de enkelte dele af havstrategierne fastlægges endeligt.

Havstrategiloven pålægger imidlertid ikke myndighederne handlepligt i forhold til at opnå målsætningerne og loven indeholder heller ikke hjemmel til at gribe ind i igangværende lovlige aktiviteter. Handlepligt og hjemmel til sådanne indgreb skal findes eller tilvejebringes i de relevante sektorlove.

Offentlighedens inddragelse

Lovens bestemmelser om offentlighedens inddragelse er tilpasset dansk praksis. Ifølge loven skal miljøministeren offentliggøre havstrategiernes enkelte dele i forbindelse med den offentlige høring. Offentliggørelsen af udkast til basisanalysen og miljømålene er sket ved via Naturstyrelsens hjemmeside. Desuden har statslige myndigheder og andre, hvis interesser berøres, fået tilsendt eksemplarer af det offentliggjorte materiale. Høringsfristen er sat til 12 uger for hver af de enkelte dele af havstrategierne, se nedenfor.

Klageadgang og lovens ikrafttrædelse

Loven indeholder bestemmelser om klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår processuelle spørgsmål. Loven trådte i kraft den 15. juli 2010.

Tidsplan for gennemførelse af havstrategidirektivet

15. juli 2010

 • Gennemførelse af direktivet i national lovgivning. 
 • Underretning af EU-Kommissionen om evt. underopdeling af havområderne. Opdelingen kan revideres frem til 15. juli 2012. 
 • Kriterier og metodiske standarder, som medlemslandene skal anvende ved fastlæggelsen af god miljøtilstand, fastlægges i komitéprocedure på basis af direktivets bilag.

15. januar 2011

 • Indberetning af nationale ansvarlige myndigheder til EU-Kommissionen.

15. oktober 2012

 • Basisanalyser med beskrivelser og vurderinger af miljøtilstand og påvirkninger samt en socioøkonomisk analyse af havområdernes udnyttelse foreligger og er sendt til EU-Kommissionen. 
 • Beskrivelser af god miljøtilstand foreligger og er sendt til EU-Kommissionen. 
 • Miljømål med tilknyttede indikatorer fastlægges og er sendt til EU-Kommissionen.

Senest i 2013

 • Offentliggørelse af oplysninger om geografiske beskyttelsesforanstaltninger (beskyttede områder), som vil kunne indgå i indsatsprogrammerne. 
 • Offentliggørelse af oplysninger om henvendelser til fællesskabet eller internationale samarbejdsorganer med henblik på vedtagelse af foranstaltninger på områder, der forvaltes af disse.

15. juli 2014

 • Opstilling og gennemførelse af overvågningsprogrammer, som er koordineret mellem havområderne. Specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksisterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed, er i en tidligere fase vedtaget gennem komitéprocedure.

Senest i 2015

 • Udarbejdelse af indsatsprogrammer.

Senest i 2016

 • Iværksættelse af indsatsprogrammer.

15. juli 2018

 • Revision af basisanalyserne. 
 • Revision af beskrivelsen af god miljøtilstand. 
 • Revision af miljømålene.

15. juli 2020

 • Revision af overvågningsprogrammer.

Senest i 2020

 • Hovedmålsætningen om god miljøtilstand opnået. 

15. juli 2023

 • EU-Kommissionen fremsætter de nødvendige forslag til revision af direktivet.

Basisanalyser

Første etape i arbejdet med havstrategierne er udarbejdelsen af basisanalyser bestående af beskrivelse og vurdering af:

(1) Havområdernes egenskaber og nuværende miljøtilstand, herunder bl.a. de fysisk-kemiske egenskaber, habitattyper, biologiske egenskaber og hydromorfologi

(2) Menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne

(3) En økonomisk og social analyse af havområdernes udnyttelse, herunder omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet.

Alle efterfølgende dele af havstrategierne vil hovedsageligt skulle baseres på den information, der bliver samlet og indarbejdet i basisanalyserne. 

Udkast til basisanalyserne bygger overvejende på eksisterende data og information, men på nogle områder er der behov for at supplere datagrundlaget.

Beskrivelse af god miljøtilstand og fastlæggelse af miljømål

Ifølge EU-direktivet og loven skal miljøministeren udarbejde beskrivelser af god miljøtilstand og fastsætte miljømål med tilhørende indikatorer for de danske havområder.

Det sker blandt andet på baggrund af mål og indsatser fastlagt i vandrammedirektivet og i Natura 2000-direktiverne, forpligtelser i de regionale havkonventioner, herunder østersøaktionsplanen, samt målsætninger fastlagt efter aftale med de lande, som vi deler havområder med. En række nødvendige tekniske forudsætninger for beskrivelsen af ”god miljøtilstand” er fastlagt af EU-Kommissionen 1. september 2010 i komitéprocedure.

Læs mere i dokumentet om god miljøtilstand

Havstrategidirektivet indeholder ikke, som vandrammedirektivet, en egentlig interkalibrering, hvor måle- og vurderingsmetoder justeres, således at vurderingen af målopfyldelsen bliver sammenlignelig på tværs af EU’s medlemslande. Direktivet forudsætter dog, at der tilstræbes koordination med de lande, som Danmark deler farvande med. Dette sker gennem samarbejde i EU, i havkonventionerne (HELCOM og OSPAR) og bilateralt.

Høring af udkast til basisanalyse

Naturstyrelsen sendte udkast til basisanalyse, samt miljømål i høring fra 4. juni til 27. august 2012.

Se høringssvarene  (zip-fil)

De økonomisk/administrative konsekvenser for Danmark

Naturstyrelsen bad i 2009 konsulentfirmaerne COWI A/S og Litehauz om at skønne de samfundsøkonomiske konsekvenser af direktivet. Projektet blev forankret i en tværministeriel styregruppe.

Det viste sig dog, at det var vanskeligt at vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser, da direktivets tekniske og politiske forudsætninger for hvad god miljøtisltand vil sige, ikke var på plads. Konsulentrapporten indeholder derfor kun en mulig metode til skøn af de samfundsmæssige konsekvenser samt nogle regneeksempler.

Læs rapporten her