Danmarks Havstrategi

Havet udgør størstedelen af Danmarks areal, og forholdene i vores farvande er meget dynamiske. Under overfladen findes en masse liv, som mange steder er påvirket af os mennesker. Foto: Nikolaj Holmboe, Miljøstyrelsen.

Danmarks Havstrategi

EU’s havstrategidirektiv skal sørge for, at der opnås eller opretholdes god miljøtilstand i havets økosystemer, samtidig med at bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer muliggøres. Dette mål skal opnås ved, at hvert land udarbejder havstrategier bestående af tre dele: en basisanalyse, et overvågningsprogram og et indsatsprogram, der revideres hvert 6. år.

Havstrategierne er målrettet hele det marine økosystem, med alle dets levesteder for planter og dyr og det komplekse sammenspil mellem dem og det omgivende miljø. Havstrategidirektivet er inddelt i 11 emner (deskriptorer), der hver især beskriver en række tilstandselementer og påvirkninger i havmiljøet. Deskriptorerne giver tilsammen en helhedsorienteret vurdering af havmiljøets tilstand.

Havstrategiens deskriptorer

De 11 deskriptorer er emner/faktorer, der beskriver væsentlige karakteristika for påvirkninger af havet og dets tilstand.

 1. Biodiversitet
 2. Ikkehjemmehørende arter
 3. Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande
 4. Havets fødenet
 5. Eutrofiering
 6. Havbundens integritet
 7. Hydrografiske ændringer
 8. Forurenende stoffer (Miljøfarlige stoffer)
 9. Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum
 10. Affald
 11. Undervandsstøj

Læs evt. mere om de 11 deskriptorer i denne booklet: Danmarks havstrategi II

Havstrategiernes tidslinje og dokumenter

2008   EU’s havstrategidirektiv. 

2010   Lov om havstrategi.

Direktivet og loven implementeres igennem 6-årige strategiske planer.


Havstrategi I (2012-2018):

2012  1. del: Basisanalyse, miljømål og samfundsøkonomisk analyse.

2014  2. del: Overvågningsprogram.

2017  3. del: Indsatsprogram.


Havstrategi II (2018-2024):

2019  1. del: Basisanalyse, miljømål og samfundsøkonomisk analyse.
2020  2. del: Overvågningsprogram.
2021  3. del: Indsatprogram

Du kan læse mere om havstrategiens tre dele her:

1. del, basisanalyse mm

2. del, overvågningsprogrammet

3. del, indsatsprogrammet

Dette er et kort over afgrænsningen af området for Danmarks havstrategi

Områder omfattet af havstrategien

Det havområde som er omfattet af havstrategidirektivet svarer til EEZ (Exclusive Economic Zone), dvs. havområdet ud til midterlinjen til Danmarks nabolande. Overvågningen af de danske farvande foregår i relation til flere direktiver. Hvor der er overlap mellem behovene i direktiverne, udnyttes mulig synergi i overvågningen.

Læs evt. mere om vandrammedirektivets vandområdeplaner og habitatdirektivets Natura 2000