Danmarks Havstrategi

""

Foto: Fisk ved stenrev: DFSMB v. Martin Kielland

Danmarks Havstrategi II 2018-2027

Havstrategien giver overblik over de danske havområders tilstand og betydning og sætter pejlemærker for fremtidens havmiljø og for god miljøtilstand.

Den nyeste havstrategi blev sent til kommissionen i april 2019.

  • De samlede oplysninger om danske havområders status, tilstand og påvirkninger findes i havstrategiens basisanalyse II 2019
  • Havstrategiens 6 årige cyklus med basisanalysens delelementer, overvågningsprogram i 2020 samt kommende indsatsprogram i 2021 findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside: http://mfvm.dk/natur/hav

Miljøstyrelsen (MST-Fyn/Sollerup) varetager væsentlige dele af den nationale overvågning ifm. havstrategidirektivet jf. NOVANA-programmet.

https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/hav-og-fjord/

https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2020/mar/overvaagningsprogrammet-for-danmarks-havstrategi-ii-er-nu-i-offentlig-hoering/

Miljøstyrelsen (Odense) varetager den tværgående drift og er bl.a. høringspart ifm. anlægsopgaver på havet og offshore virksomhed, samt visse opgaver vedrørende marine invasive arter og ballastvandkonventionen (havstrategiens deskriptor 2).

 

EU's havstrategidirektiv

Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008).

Formålet med direktivet er at fastholde eller etablere såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelse af havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer.

EU's havstrategidirektiv

Miljøministeren fremsatte i folketingssamlingen 2009/2010 forslag til de danske retsregler, der skal gennemføre væsentlige dele af havstrategidirektivet. Lovforslaget blev vedtaget 18. maj 2010.

Lov om havstrategi

Danmarks Havstrategi 2012-2018

Den første havstrategi blev udarbejdet af den daværende Naturstyrelse.

Læs den samlede havstrategi:

Basisanalysen

Socioøkonomisk analyse

Sammenfatning socioøkonomisk analyse

Miljømålsrapport

 

Havstrategien fra 2012 er blevet fulgt op af overvågningsprogram fra 2014 og et indsatsprogram fra 2015

Læs mere om overvågningsprogrammet

Læs mere om indsatsprogrammet