Danmarks Havstrategi

Dette er et billede af livet på stenrevet ved Helnæs.

Under havets overflade gemmer der sig et væld af liv, og forholdene er meget dynamiske. De danske farvande udgør et større areal end landområderne, men er mange steder påvirket af os mennesker. Foto: Nikolaj Holmboe, Miljøstyrelsen.

Danmarks Havstrategi

EU’s havstrategidirektiv skal sørge for, at der opnås eller opretholdes god miljøtilstand i havets økosystemer, samtidig med, at bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer muliggøres. Dette mål skal opnås ved, at hvert land udarbejder havstrategier bestående af tre dele: en basisanalyse, et overvågningsprogram og et indsatsprogram, som revideres hvert 6. år.

Havstrategierne er målrettet hele det marine økosystem, med alle dets levesteder for planter og dyr og det komplekse sammenspil mellem dem og det omgivende miljø. Havstrategidirektivet er inddelt i 11 emner (deskriptorer), der hver især beskriver en række tilstandselementer og påvirkninger i havmiljøet. Deskriptorerne giver tilsammen en helhedsorienteret vurdering af havmiljøets tilstand (se boks)

Deskriptorer

De 11 deskriptorer er emner/faktorer, der beskriver væsentlige karakteristika for påvirkninger af havet og dets tilstand.

 1. Biodiversitet
 2. Ikkehjemmehørende arter
 3. Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande
 4. Havets fødenet
 5. Eutrofiering
 6. Havbundens integritet
 7. Hydrografiske ændringer
 8. Forurenende stoffer (Miljøfarlige stoffer)
 9. Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum
 10. Affald
 11. Undervandsstøj

Læs evt. mere om de 11 deskriptorer i denne booklet: Danmarks havstrategi II

Havstrategiernes tidslinje og dokumenter

 

2008    EU’s havstrategidirektiv
2010    Lov om havstrategi


Direktivet og loven implementeres igennem 6-årige strategiske planer.


Havstrategi I (2012-2018)

2012   1. del: Basisanalyse, miljømål og samfundsøkonomisk analyse
2014   2. del: Overvågningsprogram
2017   3. del: Indsatsprogram


Havstrategi II (2018-2024)

2019    1. del: Basisanalyse, miljømål og samfundsøkonomisk analyse
2020    2. del: Overvågningsprogram
2021    3. del: Indsatprogram

Læs mere om  havstrategiens tre dele her:

Læs mere om overvågningsprogrammet

Læs mere om indsatsprogrammet

Miljøstyrelsen varetager den nationale havstrategiovervågning. Læs evt. mere om havstrategiens overvågning her.

Dette er et kort over afgrænsningen af området for Danmarks havstrategi

Havområdet omfattet af havstrategidirektivet svarer til EEZ (Exclusive Economic Zone), dvs. havområdet ud til midterlinjen til Danmarks nabolande. Overvågningen af de danske farvande foregår i relation til flere direktiver. Hvor der er overlap mellem behovene i direktiverne, udnyttes mulig synergi i overvågningen.