Havmiljø

Det danske havmiljø er sårbart og følsomt, og vi skal derfor passe godt på det. Alle havområder omkring Danmark er også i flere sammenhænge udpeget som "særlige områder", hvilket bl.a. betyder, at der gælder strenge regler for skibes udtømning af f.eks. olie eller affald.

Indsats mod forurening fra skibsfarten nationalt og internationalt

Hovedloven på området er Lov om beskyttelse af havmiljøet.

Den første havmiljølov blev vedtaget i 1980 og den seneste hovedlov er fra 1993. Havmiljøloven bygger bl.a. på den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe af 1973/78 - MARPOL-konventionen, men implementerer også dele af Helsingfors-Konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøen.

Havmiljøloven opstiller en række forbud mod udtømning af bl.a. olie, flydende stoffer, der transporteres i bulk, kloakspildevand, affald, men også forbud mod dumpning af stoffer og materialer i havet samt begrænsning af svovlindholdet i skibes brændstof er en del af loven.

Havmiljøloven fastsætter også regler for platforme. På dette område er Miljøstyrelsen dog ressortmyndighed.

Havmiljøloven er i vidt omfang en rammelov med mange bemyndigelser for miljøministeren til i bekendtgørelsesform at fastsætte regler om forurening fra skibe. Dette er hensigtsmæssigt pga. den internationale udvikling i reglerne på området, der kan være meget detaljeret.

Den operationelle bekæmpelsesindsats mod forurening af de danske farvande varetages efter havmiljøloven af Forsvaret (Søværnet). Indsatsen omfatter ansvar for bekæmpelse af forurening, overvågningen samt eventuel retsforfølgelse af en den forurenende part.

Skulle f.eks. olie komme op på stranden eller blive udtømt i en havn, er det kommunerne, der efter havmiljøloven er ansvarlig for bekæmpelsesindsatsen.

Efter bekendtgørelse nr. 573 af 18. juni 2008 om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet skal bla. førere og brugere af skibe indberette til Søværnets Operative Kommando, hvis der f.eks. sker grundstødning eller udtømning af olie mv. Indberetningen er en forudsætning for en hurtig og effektiv beredskabsindsats. I bekendtgørelsen henvises i § 11, stk. 1, nr. 6 til en IMO (International Maritime Organization) resolution (A.851(20)) med retningslinjer for indberetning.