Fem store trusler mod oceanerne

Den stigende menneskelige udnyttelse af oceanernes ressourcer medfører, at den biologiske mangfoldighed i de store have trues fra flere sider.

Vidste du at…
Store spisefisk som tun, sværdfisk, marlin og torsk alle er gået op mod 90 procent tilbage siden 1950’erne.

Sådan belaster fiskeriet de store have

FAO angav i år 2002, at

  • 47 procent af verdens fiskebestande er fuldt udnyttede
  • 25 procent af fiskebestandene er op til moderat udnyttede
  • 18 procent er overudnyttede
  • 10 procent er så overudnyttede, at der er risiko for kollaps

Siden 1980 er den samlede fangst af fisk i de europæiske have steget med 25 procent, ligesom produktionen fra akvakulturer også er steget markant. Landinger fra overfiskede bestande, som f.eks. torsk, er dog faldet siden 1980.

Oceanernes fantastiske biologiske og geologiske mangfoldighed har i millioner af år været forudsætningen for opretholdelsen af livet på jorden. Havene er desuden en afgørende del af det vandkredsløb, der forsyner os med vand, og vandmasserne optager drivhusgassen CO2.

Mennesket har i årtusinder udnyttet havet til så vidt forskellige vitale formål som transport, fiskeri, indvinding af energi og mineraler, opførelsen af anlæg, til affaldsplads og til turisme.

Udnyttelsen af oceanernes ressourcer er stigende, og i takt med et øget kendskab til havets dyre- og plantearter, deres biologiske og kemiske egenskaber, forventer man, at udviklingen vil fortsætte, bl.a. indenfor det bioteknologiske område.

Den stigende udnyttelse belaster oceancerne. Således nævner FN 5 overordnede trusler, som gælder, uanset hvilket havområde på kloden, der er tale om:

  • Forurening med især kemikalier, spildevand og næringssalte fra land
  • Overudnyttelsen af havets levende ressourcer – især overfiskning
  • Ødelæggelse eller ændringer af levesteder for dyr og planter
  • Indførsel af uønskede dyr og planter fra skibe og akvakultur
  • Klimaændringer

Links