Oceanernes natur og miljø skal beskyttes bedre

Oceanernes natur, miljø og ressourcer er ofte kun beskyttet i de kystnære områder, hvor alle kyststater i forvejen har interesser.

Vidste du at…
Langt de fleste arter og levesteder i oceanerne er helt ubeskyttede i forhold til den stigende udnyttelse af havenes ressourcer. Her gælder ingen eller kun få regler.

Danmark har tiltrådt 5 konventioner

Danmark har bl.a. tiltrådt følgende globale konventioner, som vedrører naturbeskyttelse på havet:

  • Havretskonventionen (UNCLOS) fra 1982 understreger staternes pligt til at beskytte og bevare havets miljø og natur.
  • Konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) fra Verdenstopmødet i Rio,1992. Indeholder bl.a. beslutninger om bæredygtig udvikling, og marin biodiversitet og om udnyttelse af genetiske ressourcer.
  • Ramsar-konventionen fra 1971 om beskyttelse af vådområder af international betydning
  • Washington-konventionen eller CITES-konventionen fra 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter
  • Bonn-konventionen fra 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr

Udenfor territorialfarvandene, dvs. udenfor 12- sømilegrænsen (ca. 22 km fra kysten) er beskyttelsen af natur, miljø og ressourcer mindre end indenfor. Først sent i historien er beskyttelsen af visse interesser udstrakt til fx at omfatte den eksklusive økonomiske zone (EEZ), der strækker sig op til 200 sømil fra land.

Med FN´s Havretskonvention fra 1982 er der givet rammer og mål for en beskyttelse af oceanerne – og senere også med FN’s konvention til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed, dvs. den såkaldte Biodiversitetskonvention.

Ved FN’s Verdenstopmøder for hhv miljø og udvikling i 1992 og for bæredygtig udvikling i 2002 anbefalede man blandt andet oprettelse af særlige beskyttelsesområder på oceanerne.

Andre konventioner (fx Bonn-, Ramsar-, og Wasingtonkonventionen) beskytter enkeltarter, vandrende arter og levesteder og forbyder handel med truede dyr og planter.

En række FN-organisationer m.fl. har oceanernes miljø- og natur på dagsordenen:

  • IMO tager sig af skibsfartens miljø- og sikkerhedsforhold
  • FAO tager sig af bl.a. bæredygtigt fiskeri
  • IUCN tager sig af bl.a. opgørelser over de mest truede dyre- og plantearter i verden (rødlister)
  • FN´s miljøprogram (UNEP) tager sig af bl.a. havenes miljøproblemer
  • Den Internationale Oceanografiske Kommission (IOC)
Links

FN´s Havretskonvention (UNCLOS)

Konvention om biologisk mangfoldighed (CBD)

Dansk portal til CBD-biodiversitet

FN´s søfartsorganisation (IMO)

IMO om ballastvand og den ny konvention

IMO om særligt følsomme havområder (PSSA)

FN´s miljøprogram UNEP

EUs Miljøagentur (EEA), se "Water", "Coast and Seas"