Klimaændringer påvirker havets dyre- og planteliv

Det kan få uheldige følger, hvorimod et stabilt miljø i oceanerne ser ud til at øge den biologiske mangfoldighed.

Vidste du at…

Man allerede nu kan se en indvandring af sydlige arter af fisk til Nordsøen, og at der er en risiko for, at nordlige arter, som f.eks. torsk, til gengæld kan blive sjældne.

Fakta om klimaændringer

 • Jordens overfladetemperatur er øget med ca. 0,6 grader siden midten af forrige århundrede.
 • Temperaturstigningen bevirker, at vandstanden i oceanerne stiger, fordi vand udvider sig ved opvarmning. For hver grad temperaturen øges, vil oceanerne stige omkring 10 cm.
 • Afsmeltning af is fra polerne går langsomt og forventes at bliver af mindre betydning for vandstanden i havene.
 • En del af opvarmningen antages at være forårsaget af den menneskeskabte drivhuseffekt, som især skyldes afbrændingen af kul, olie og naturgas, som er de største kilder til udledning af drivhusgassen CO 2.
 • Oceanerne kan modvirke drivhuseffekten, fordi størsteparten af det forøgede CO 2 -indhold i atmosfæren over tid vil blive overført til havet.

Jorden og dermed oceanerne er i de sidste hundrede år blevet varmere. Sådanne ændringer har betydning for den biologiske mangfoldighed overalt i oceanerne, men især i aktiske egne.

Der er dog stor usikkerhed om, hvad ændringerne i oceanerne vil betyde i fremtiden. Ikke desto mindre forventer man en ændring i udnyttelsen af oceanerne til fiskeri, turisme og friluftsliv.

I de danske farvande kan klimaændringer bl.a. betyde mere regn og dermed mere ferskvand til Østersøen. Det vil øge tilførsel af næringssalte til farvandene, hvilket vil skabe grobund for en større mængde plankton og flere alger, og derved forøge risikoen for iltsvind.

Klimaændringer vil for eksempel også kunne påvirke fiskebestandenes fødegrundlag, og dermed fiskebestandenes sammensætning og størrelse.

Hvis vi får mildere vintre kan det også have positive effekter på for eksempel visse fuglearter.

Lovgivning

Den danske klimapolitik koordineres af Miljøstyrelsen

Links

 • Miljøstyrelsen :  fx strategi for dansk klimapolitik og Koyotu-protokollen
 • Om vejret : fx Dansk Klimacenter, klimamodeller, fremtidig udvikling i oceanerne.
 • Danmarks Miljøundersøgelser : fx rapport om tilpasninger til klimaændringer
 • ICES fx projekter omkring Nordsøen
 • Conwoy : Effekter af klimaændringer i Danmark - Tværfaglig forskning.
 • Klimadebat.dk - Dansk forum om klimaændringer og global opvarmning