VVM-direktiv virker for anlæg på havet

EU’s VVM-direktiv medfører, at der i en række tilfælde skal laves miljøundersøgelser af anlæg til havs eller på havbunden. Direktivet er gennemført i Danmark.

Vidste du at…
VVM betyder ’Vurdering af Virkninger på Miljøet ’.

Naturstyrelsens rolle:
Naturstyrelsen har ansvar og regler om VVM, når det gælder indvinding af råstoffer på havbunden.

VVM-regler hos forskellige myndigheder

Trafikministeriet (Kystdirektoratet) har ansvar og regler om VVM for:

  • Anlæg til havs
  • Anlæg til udvidelse af havne og anløbsbroer
  • Anlæg til uddybning og opfyldning på søterritoriet
  • Etablering af faste indretninger på søterritoriet i øvrigt

Klima - og Energiministeriet (Energistyrelsen) har ansvar for og regler om VVM for:

  • Energianlæg på havet i form af vand- og vindanlæg
  • Bore- og produktionsplatforme
  • Rørledninger for olie og naturgas– både indenfor søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone

Miljøministeriet (Naturstyrelsen) har ansvar og regler om VVM for:

  • Råstofindvinding på havbunden

EU’s VVM-direktiv gælder ikke bare for anlæg på det åbne hav – men gælder også for forskellige anlægsarbejder på havbunden – både langt til søs og langs kysterne.

VVM-direktivet indebærer, at den myndighed, der skal give tilladelse til et givet anlæg, også vurderer, om anlægget kan medføre så store påvirkninger af omgivelserne, at der skal gennemføres en VVM-undersøgelse. Det kan i så fald ske som et led i sagsbehandlingen og beslutningsprocessen.

Opførelsen af store anlæg, der vedtages af Folketinget ved særskilte love, er ikke automatisk omfattet af en VVM-pligt, men her kan man vedtage at gøre VVM-vurderingen til en del af lovarbejdet.

Læs mere om VVM


Lovgivning

Links