Ny europæisk havstrategi på vej

I oktober 2005 fremlagde EU-Kommissionen en ny havstrategi med et tilhørende havstrategidirektiv. Havstrategidirektivet er til forhandling i efteråret 2006.

Vidste du at…
Behovet for en fælles havstrategi skyldes det store pres, som vi lægger på havets natur og miljø, fordi vi i Europa har høj befolkningstæthed og stor økonomisk udvikling.

Hvad den nye havstrategi bør omfatte:

  • Forringelser for arterne og deres levesteder: Kan imødegås ved fx at ændre den fælles fiskeripolitik samt via den globale aftale, som er indgået om at bekæmpe invasive arter i ballastvand samt ved at udpege beskyttede områder på havet og ved at yde en særlig beskyttelse af enkelte truede arter
  • Farlige stoffer i havmiljøet : Kan imødegås ved fx at gennemføre EU’s Vandrammedirektiv, via internationale aftaler om bundmaling til skibe, der forhindrer begroning, gennem en pesticidstrategi og ved øget overvågning
  • Reduktion af belastningen med næringsstoffer: Kan imødegås ved fx at gøre en indsats overfor landbruget og skibstrafikken
  • Olieforurening : Kan imødegås ved fx at gøre en indsats overfor ulovlige udledninger og ved at øge skibssikkerheden
  • Radioaktive stoffer: Ved fx at finde ud af om de eksisterende reguleringer bliver gennemført
  • Klimaændringer : Kan imødegås ved fx at gennemføre Kyoto-protokollens aftaler
  • Anden forurening ; Kan imødegås ved fx at gennemføre et såkaldt "Rent skib"-program

EU har taget initiativ til at der udarbejdes en samlet europæisk strategi for beskyttelse havet. Det begyndte med, at Kommissionen kom med en såkaldt meddelelse om dette i september 2002, og emnet blev derefter drøftet på en europæisk havkonference i Danmark samme efterår.

Ud over EU-landene deltager de regionale havkonventioner (OSPAR og HELCOM), en række lande uden for EU og en lang række erhvervsorganisationer, grønne organisationer i arbejdet med at udarbejde en fælles havstrategi.

Med den politiske udvikling i Europa med mange EU-medlemmer bliver Nordsøen og Østersøen næsten udelukkende EU-havområder. Dette skaber behov for nye samarbejdsformer og giver nye muligheder for at gennemføre aftaler om beskyttelse af havet.


Beslægtede emner

Lovgivning

Links