International natur- og miljøbeskyttelse

En række EU-direktiver, konventioner og samarbejder har til formål at beskytte fortrinsvis de kystnære havområder i Europa.

Vidste du at…
De nordiske lande har lang en tradition for at samarbejde gennem Nordisk Ministerråd om fælles projekter, der bl.a. drejer sig om havets natur og miljø samt om fiskeri.

En vigtig konvention og tre afgørende aftaler

Konventioner der alene dækker miljøforhold og fiskeri er ikke omtalt her

  • Bern-konventionen eller Den europæiske Naturbeskyttelseskonvention : Konvention fra 1979, der beskytter Europas vilde dyr og planter samt deres naturlige levesteder
  • "Sælaftalen" : Aftale fra 1990, der beskytter sælerne i Vadehavet
  • "Hvalaftalen" eller ASCOBANS : Aftale fra 1991, der beskytter småhvaler i Østersøen og i Nordsøen
  • "Vandfugleaftalen "eller EAWA : Aftale fra 1996, der beskytter de afrikanske-eurasiske vadefugle

Som noget nyt er EU igang med at lave en fælles europæisk havstrategi, og den vil komme til at danne en væsentlig ramme for det eruopæiske samarbejde om at beskytte de kystnære havområders natur og miljø i fremtiden .

EU’s kommende havstrategi vil omfatte en række vigtige EU-direktiver – bl.a. NATURA-2000-direktiverne, vandrammedirektiverne, som omfatter flere havområder plus VVM-direktivet, som drejer sig om at vurdere forskellige anlægs virkninger på miljøet (de såkaldte VVM-vurderinger).

OSPAR og HELCOM er to europæiske havkonventioner for natur og miljø, som dækker de danske havområder i henholdsvis det nordøstatlantiske område af Nordsøen og Østersøen.

Bern-konventionen beskytter vilde plante- og dyrearter og deres levesteder i Europa. Derudover findes særlige aftaler for trækkende fugle eller dyr, der kommer til europæiske havområder. Det gælder fx de afrikanske-eurasiske vadefugle og de småhvaler (Ascobans) og sæler fra andre have, der kommer til Vadehavet og Østersøen.

  • Bern-konventionen

OSPAR-konventionen har udpeget seks beskyttede områder i Atlanterhavet.

Orientering om disse, samt kortbilag kan ses i vedlagte brev af 23. august 2012.

OSPAR beskyttede områder.doc

Dokumenter og artikler

Links