Olie- og kemikalieforurening efter havmiljøloven

Søværnets Operative Kommando, SOK og redningsberedskabet bekæmper olie- og kemikalieforurening på havet, efter havmiljøloven. Se hvem der har ansvaret for udgifterne ved fx olieudslip.

Læs om ansvaret for og udgifterne til beredskabet og bekæmpelsen af forureningen, når uheldet er ude. 

Hvem har ansvaret for beredskabet?

Efter lov om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) forestår forsvarsministeren (SOK) i samarbejde med redningsberedskabet og andre myndigheder bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på havet.

I tilfælde af olie- eller kemikalieforurening på kommunens kyster og i havne forestås sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne af kommunalbestyrelsen. Råd og vejledning om strandsanering findes i vejledning om strandrensning fra februar 2008.

I tilfælde af særligt alvorlige og omfattende forureninger er der i havmiljøloven åbnet mulighed for, at forsvarsministeren kan bestemme, at sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havnene skal ledes af forsvarsministeren.

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne, og at drage omsorg for at det nødvendige materiel er til rådighed efter havmiljøloven. Til brug for udarbejdelse af beredskabsplan henvises til vejledning om strandrensning fra februar 2008.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge havnebestyrelsen at udarbejde beredskabsplan for forurening i havnen og drage omsorg for, at nødvendigt materiel er til rådighed efter havmiljøloven.

Kommunalbestyrelsen underretter miljø- og fødevareministeren og forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse.

Miljøministeren (Miljøstyrelsen) samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner og opstiller på grundlag af de kommunale beredskabsplaner et samlet beredskab. Samordningen af de kommunale beredskabsplaner sker ved en samlet kontaktliste til de berørte myndigheder.

Når uheldet er ude

Bevisførelse, olieprøver og minutrapporter

Når uheldet er ude, er det vigtigt, at der af hensyn til eventuel bevisførelse tages olieprøver. Det gælder også selv om der ikke er kendskab til en konkret forurener. Det er ligeledes vigtigt, at der udarbejdes rapporter opført i kronologisk rækkefølge over de iværksatte foranstaltninger (minutrapporter).

Olieprøver, opbevaring og analyse

Olieprøver tages som sagt af hensyn til eventuel bevisførelse. Olieprøverne skal helst sendes snarest muligt (især vandholdige prøver) på grund af risiko for forvitring af de let flygtige olieforbindelser. Olieprøverne skal kun analyseres, hvis der er mistanke om eller kendskab til en konkret synder.

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:

Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".

Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Udgifterne

 

Udgifter til det statslige beredskab i forbindelse med olie- og kemikalieforurening på havet og de kystnære del af søterritoriet afholdes af staten efter bekendtgørelse om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (strandrensningsbekendtgørelsen).

Udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af materiel til det kommunale beredskab afholdes af kommunalbestyrelsen efter strandrensningsbekendtgørelsen. I forbindelse med forurening i havne kan kommunalbestyrelsen bestemme at udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af materiel til bekæmpelse af forurening i havne afholdes af havnebestyrelsen efter strandrensningsbekendtgørelsen.

Udgifter til sanering af kyststrækninger i en kommune afholdes af kommunalbestyrelsen efter strandrensningsbekendtgørelsen.

Udgifter ved forurening af havne afholdes af havnebestyrelsen efter strandrensningsbekendtgørelsen.

Kommunerne har i forbindelse med sanering efter olie- og kemikalieforurening på kysten mulighed for at få dækket de dokumenterede udgifter til strandsanering i Miljøstyrelsen.

Forinden anmodning om refusion kan ske, skal forurening anmeldes til Miljøstyrelsen, når kommunen bliver bekendt med en forurening. Anmeldelse af olieforurening skal ske efter bilag 1 i strandrensningsbekendtgørelsen. Anmeldelse skal ske telefonisk indenfor normal åbningstid til Miljøstyrelsen efterfulgt af en skriftlig anmeldelse.

Kommunerne er ansvarlige for i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening at forestå sanering af kyststrækninger, og skal ikke have en godkendelse som sådan af Miljøstyrelsen til at igangsætte saneringen. Sanering af kysterne skal forestås både på en miljømæssig og på en økonomisk forsvarlig måde. Når anmeldelse af en forurening skal ske med det samme er det blandt andet med henblik på varsling af en eventuel senere anmodning om refusion.

Anmeldelse af olieforurening skal være sket, da kommunen blev bekendt med forureningen.

Eventuel anmodning om refusion skal ske efter § 4, stk. 3 i strandrensningsbekendtgørelsen. Ved eventuel anmodning om refusion sendes regnskab til Miljøstyrelsen med de oplysninger der fremgår af bilag 2 i strandrensningsbekendtgørelsen. Indsendelse af regnskab til godkendelse skal ske til Obfuscated Email . Når Miljøstyrelsen har godkendt regnskabet anmodes kommunen af Miljøstyrelsen om at indsende en elektronisk faktura.

Miljøstyrelsen dækker dokumenterede udgifter i forbindelse med strandsaneringen efter bilag 2 i strandrensningsbekendtgørelsen.

 

Miljøstyrelsen dækker ikke udgifter til forplejning, revisorpåtegning samt administrationsudgifter (overheads). Kommunerne skal være opmærksomme på, at der ikke dækkes udgifter til statsafgift ved aflevering af olie- og kemikalieforurenet sand fra kommunal strandrensning i hele, selvstændige læs, da kommunerne er undtaget for at betale statsafgift efter lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofloven) for aflevering og behandling af dette.

Det er altid en god idé at anmelde forureningen til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, hvordan den konkrete sag skal håndteres.

Samordning af kommunale beredskabsplaner

Miljøministeren (Miljøstyrelsen) samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner og opstiller på grundlag af de kommunale beredskabsplaner et samlet beredskab. Samordningen af de kommunale beredskabsplaner sker ved en samlet kontaktliste til de berørte myndigheder.