Udvikling af vandteknologi

Her ses et billede af VandCenter Syd
Foto: VandCenter Syd

Miljøministeriet arbejder med teknologiudvikling gennem Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Folketinget vedtog i februar 2015 en ny lov, der sætter rammerne for MUDP. Formålet med loven er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse gennem:

  • tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi
  • tilskud til at afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter
  • etablering af innovationspartnerskaber
  • projekter, der understøtter internationalt og bilateralt samarbejde om aktiviteter på miljø- og innovationsområdet
  • opbygning og formidling af viden inden for og om den miljøteknologiske sektor.

Der kan under MUDP-programmet søges om tilskud til almindelige tilskudsprojekter, fyrtårnsprojekter samt partnerskaber. Du kan læse mere om de forskellige typer tilskud på hjemmesiden ecoinnovation.dk.

MUDP-programmet ledes af en bestyrelse med otte medlemmer nedsat af Miljøministeren, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har en erhvervsmæssig baggrund. Bestyrelsen har udarbejdet en fireårig strategi for 2016-2019 for indsatsen under programmet. Bestyrelsen har ligeledes i 2016 udarbejdet en årlig handlingsplan for programmets nærmere gennemførelse med udgangspunkt i Miljøministeriets prioritering af de miljømæssige udfordringer og bestyrelsens fireårige strategi. Læs om bestyrelsen

MUDP har støttet cirka 200 projekter om vand og klima i årene 2008-2014. Projekterne har blandt andet haft fokus på teknologier, der fremmer genanvendelse af vand og vandrensning, samt projekter der bidrager til bedre miljø, sundhed og understøtter nye løsninger inden for klimatilpasning og grøn byplanlægning. Du kan læse mere om disse projekter her - link ecoinnovation.dk.

Der vil typisk være en-to ansøgningsrunder om året. Hold øje med ecoinnovation.dk for annoncering, eller tilmeld dig nyhedsbrevet på samme hjemmeside og få direkte besked.

Fyrtårne

Fyrtårnsprojekterne er større satsninger, der går længere på miljøområdet, end loven foreskriver. Det åbner døren for, at der kan gives tilskud til etableringen af anlæg, der fungerer som demonstration af dansk vandteknologis styrkepositioner.

Fyrtårnsprojekter skal ses som en hjælp til, at pionerer på miljøområdet kan demonstrere deres løsninger i fuld skala. Støtten reducerer en del af de økonomiske usikkerheder, der ellers er forbundet med etableringen af nye løsninger.

Eksempler herpå er Fremtidens Renseanlæg, Fremtidens Drikkevandsanlæg og et Fyrtårnsprojekt om vandtab.

Partnerskaber

Et partnerskab er et strategisk samarbejde mellem relevante aktører, for eksempel virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og vidensinstitutioner, om at fremme samspillet mellem regulering og udvikling af miljøeffektiv teknologi, øge eksport af dansk miljøteknologi, eller styrke den danske miljøteknologiklynge.

Forudsætningerne for etablering af partnerskaber er, at der er et miljømæssigt og et markedsmæssigt potentiale, at Danmark besidder viden i verdensklasse indenfor området, og at Miljøministeriet har en rolle at spille i indsatsen. Ligeledes er det helt centralt, at der er ressourcer og aktører nok til i fællesskab at løse opgaven.

Partnerskaber om vand inkluderer blandt andet DRIP partnerskab om vandeffektiv industriel produktion.