Internationale aktiviteter

Billedet viser at Miljø- og Fødevareministeriet er engageret i en række aktiviteter i udlandet.
Foto: VandCenter Syd

Miljøministeriet er engageret i en række aktiviteter i udlandet med henblik på at fremme branchens rammevilkår og synliggøre danske miljøløsninger og -teknologier. Dette foregår blandt andet i fora som EU, FN, OECD og China-EU Water Platform.

EU

I EU arbejder miljøministeren på at skabe ensartede rammebetingelser for virksomheder og sætter retning på nye EU-dagsordner til gavn for danskerne og virksomhederne. Dette er et ønske i vandbranchen, som det blandt andet fremgår af Dansk Industris 2016 miljø- og ressourcepolitik . Det drejer sig om lige konkurrencevilkår for industrien, men også fælles krav til løsninger og teknologi hvor danske løsninger med mange års fokus på ressource og energieffektivitet er med helt fremme.   

I EU-regi deltager Danmark ligeledes i European Innovation Platform on Water (EIP Water). Formålet med partnerskabet er at styrke den europæiske vandsektor gennem offentlig-private og forskningsinstitutioner frem mod effektive og innovative løsninger på vandudfordringer i alle sektorer, og derigennem stimulere økonomisk vækst og beskæftigelse.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I FN-regi har Danmark arbejdet målrettet for blandt andet en stærk miljødimension i de nye globale FN 2030 bæredygtighedsmål, hvor mål nr. 6 handler specifikt om vand, herunder at andelen ad spildevand, som renses tilstrækkeligt, skal tredobles inden 2030. Danske erfaringer og vandteknologi kan bidrage positivt med at nå disse mål på globalt plan.

China Europe Water Platform

China Europe Water Platform (CEWP) mellem Kina og EU blev lanceret i 2012. Miljøstyrelsen varetager den europæiske sekretariatsfunktion, indtil videre frem til udgangen af 2017. I denne rolle samarbejder Miljøstyrelsen tæt med det kinesiske ministerium for vandressourcer.

Det kinesisk-danske sekretariat er dermed direkte ansvarligt for en række overordnede aktiviteter, for eksempel CEWPs årsmøde. Herudover gennemføres en række tematiske dialoger, hvor EUs medlemslande har kunnet påtage sig et såkaldt co-leadership sammen med en kinesisk partner. Dette omfatter ansvar for varetagelse af dialogen inden for et udvalgt tema. Her har Danmark påtaget sig ansvaret for to temaer, henholdsvis den kinesisk-europæiske dialog om grundvand og om vand-i-byer.