Vandsektorloven

Vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold er reguleret i Vandsektorloven. Loven omfatter alle kommunalt ejede vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber samt private vandværker, der sælger mere end 200.000 kubikmeter vand om året.
Find vandsektorloven og de tilhørende bekendtgørelser på Retsinformations hjemmeside .  

Vandsektorloven sorterer under Energistyrelsen, der kan kontaktes via Obfuscated Email

Nogle af de centrale emner i vandsektorloven er reglerne om prisloft og tilknyttede aktiviteter.

Indtægtsramme

Vandselskaber, som årligt debiterer en vandmængde på over 800.000 m 3 , får tildelt en indtægtsramme, som angiver den øverste ramme for prisen på henholdsvis levering af vand og behandling af spildevand. Indtægtsrammen fastsættes for vandselskabets samlede omkostninger til drift og anlæg som en samlet beløbsmæssig grænse for vandselskabets indtægter. Indtægtsrammen bliver fastsat af Forsyningssekretariatet, som hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere:

Hvorfor har vi en vandsektorlov?

I 2003 slog en konkurrenceredegørelse fast, at der var over 1 mia. kr. årligt at hente, hvis alle vand- og spildevandsforsyninger blev lige så effektive som de bedste i branchen. 

Et embedsmandsudvalg udarbejdede et idéoplæg, som blev sendt i høring, og på den baggrund blev der den 1. februar 2007 indgået forlig mellem Folketingets partier, bortset fra Det Radikale Venstre, om en aftale for en mere effektiv vandsektor. 

Vandsektorloven blev evalueret i 2013, og på baggrund heraf blev der den 29. april 2015 indgået en ny forligsaftale mellem samtlige af folketingets partier om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor. 

Evalueringen kan læses her

Vandsektorloven blev ændret i 2016 som opfølgning på den nye forligsaftale.

Læs vandsektorloven ved at klikke her.


Læs mere:

Ny aftale om forbedret regulering af den danske vandsektor. 

Tidligere aftale for en mere effektiv vandsektor  

Serviceeftersyn af vandsektoren, Embedsmandsudvalgets ideoplæg