Miljøledelse

ISO-standarder

Flere vand- og spildevandsforsyninger ønsker at sikre drikkevandet og effektivisere og spare penge på blandt andet el-forbruget og samtidig vise, at de har en grøn virksomhedsprofil. Derfor er flere forsyninger blevet interesserede i at blive certificeret, så det er synligt for enhver, at virksomheden lever op til nogle kendte krav.

Der er ikke krav om, at vand- og spildevandsforsyningerne i Danmark skal certificeres i deres kvalitetssikrings-, miljø- eller energiledelsessystem. Men der er en række muligheder for at blive certificeret, hvis man indfører et ISO-system. Hvis forsyningen vælger at indføre et ISO-system, kan forsyningen lade sig certificere af et certificeringsbureau, der er akkrediteret til at foretage denne certificering. Akkrediterede certificeringsbureauer er blandt andre Dansk Standard , Det Norske Veritas , Bureau Veritas Denmark og LRQA Danmark .

Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed, DDS, og ISO 22000

I Danmark bliver drikkevandet reguleret via vandforsyningslovens krav om overholdelse af kvalitetskriterierne for drikkevand. Det er en forskel fra de fleste andre EU-lande, hvor reguleringen af drikkevand sker som på fødevareområdet, der reguleres af EU’s Fødevareforordning.

På fødevareområdet er det et krav, at fødevarevirksomheder skal indføre fødevaresikkerhedsstandarden ISO 22000. ISO 22000 bygger på HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points), som betyder, at virksomheden skal identificere de kritiske risikofaktorer/steder i virksomheden, hvor der kan være fare for forurening af fødevareren, og derefter styre virksomheden via de kritiske styringspunkter, så risikoen for forurening løbende minimeres og fødevaresikkerheden derved øges. I risikoanalysen indgår hygiejne og mikrobiologiske og kemiske forureninger som væsentlige parametre.

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har med kvalitetssikringssystemet Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed, DDS, målrettet principperne i ISO 22000 til danske vandforsyningsforhold. Læs mere om DDS på DANVAs hjemmeside danva.dk .

Kvalitetsledelse og ISO 9001

ISO 9001 er standarden for kvalitetsledelse. Den er bygget op på samme systematiske måde som andre ledelsessystemer, blandt andet som ISO 22000. Indførelse af ISO 9001 betyder, at virksomheden (vand- og/eller spildevandsforsyningen) i den daglige drift fokuserer på at opnå en god kvalitet af produktet, for eksempel en god drikkevandskvalitet.

Forskellen på ISO 9001 og ISO 22000 stammer fra fødevareområdet, hvor man ofte skelner klart mellem fødevare-kvalitet og fødevare-sikkerhed. ISO 22000 fokuserer på drikkevandssikkerheden, mens ISO 9001 fokuserer på drikkevandskvaliteten. ISO 9001 indeholder ikke en systematisk identifikation af de risikofaktorer, der kan påvirke drikkevands-sikkerheden. Derfor vil indførelse af ISO 9001 i en vandforsyning med stor sandsynlighed betyde en kvalitetssikring og et løft af driften (forsyningssikkerhed, leverandørstyring, effektivisering), men ikke nødvendigvis sikre øget drikkevandssikkerhed.

Miljøledelse og ISO 14001

Miljøledelse tager udgangspunkt i at forbedre vand- eller spildevandsforsyningens miljøindsats i relation til for eksempel minimering af støj og lugt, mindre energiforbrug, mindre vandforbrug, mindre ressourceforbrug og affaldsproduktion og bedre genanvendelse af restprodukter.

En vand- eller spildevandsforsyning kan vælge at udvikle sit eget miljøledelsessystem, som kan være en form for miljøledelse light. Eller forsyningen kan vælge et etableret ledelsessystem, for eksempel ISO 14001, som kan certificeres.

Læs mere om miljøledelse og ISO 14001 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

EMAS og EMAS easy

EU’s miljøledelsesordning EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er en EU-forordning. Den er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. EMAS er det mest ambitiøse miljøledelsessystem, en virksomhed kan indføre. Har en forsyning indført ISO 14001, kan EMAS bygges ovenpå denne. EMAS kræver, at forsyningen – ud over at opfylde kravene i ISO 14001 – blandt andet udarbejder en miljøredegørelse.

Miljøstyrelsen er det ansvarlige registreringsorgan for EMAS i Danmark og udfører forordningens opgaver, herunder især opgaverne omkring ansøgning, registrering, tilsyn og førelse af lister. Læs mere om EMAS på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Man kan også læse mere om EMAS easy-metoden, som er en enkel metode, der er udviklet til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at blive EMAS-registreret ved at implementere et fuldt funktionsdygtigt miljøledelsessystem, der lever op til kravene i EMAS-systemet. Ved brug af simple tabeller og oversigter kan små og mellemstore virksomheder udvikle et miljøledelsessystem, som er tilpasset deres størrelse, økonomiske kapacitet og virksomhedskultur, og som de enten kan lade registrere med EMAS eller ISO 14001.