Energiledelse

"Den billigste energi er den, virksomheden ikke bruger".

Der er mange grunde til at indføre energiledelse i vandsektoren. Energipriserne er høje, og energi er et oplagt sted at spare på omkostningerne. Erfaringerne viser, at energiledelse giver besparelser på 10-15% af det samlede energiforbrug. Energiledelse kan også understøtte forsyningernes "grønne" profil.

Ved energiledelse forstås en gennemførelse af en målrettet og systematisk indsats for at bruge energien bedre. Det nuværende energiforbrug kortlægges, der opstilles mål og udarbejdes handlingsplaner for forbedringer, arbejdsopgaverne beskrives, ansvaret for og kompetencen til opnåelse af målene placeres, og endelig skal indsatsen løbende evalueres.

Læs mere om energiledelse på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk .

Den internationale standard for energiledelse er DS/EN ISO 50001. På Dansk Standards hjemmeside www.ds.dk kan man læse mere om ISO 50001. Anvendelsen af ISO 50001 har til overordnet formål at føre til en reduktion af udledningen af drivhusgasser og andre miljøpåvirkninger og nedsættelse af energiomkostningerne. Hvis en vand- eller spildevandsforsyning allerede er certificeret i et ledelsessystem, er det ifølge Dansk Standard forholdsvis let at integrere certificeringen af energiledelsessystemet efter standarden for energiledelse DS/EN ISO 50001.

DANVA har i sin " Vision for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren " opstillet et mål om, at vandsektoren i 2025 skal være energineutral. Et mål, som skal opnås gennem energibesparelse og anvendelse af vedvarende energikilder. For at kunne opnå dette mål, vil det være naturligt med en kobling mellem energiledelse og klimaledelse som en ny ledelsesdisciplin og som en integreret del af vand- og spildevandsforsyningernes ledelsessystemer. Læs mere på DANVAs hjemmeside danva.dk .

Det kan være en stor opgave for en mindre forsyning at iværksætte det systematiske arbejde med energiledelse og certificering af energiledelse efter en international standard. Energistyrelsen og Dansk Standard har derfor udarbejdet en vejledning om en light-model for energiledelse målrettet de mindre virksomheder. Vejledningen har titlen "På vej mod energiledelse. Energiledelse Light, - en vejledning i hvordan energiledelse eller dele deraf kan anvendes i små og mellemstore virksomheder, april 2010".