Kvalitetssikring, miljø- og energiledelse på vand- og spildevandsforsyninger

Kvalitetssikring og miljø- og energiledelse på vand- og spildevandsforsyninger.

Vil I

• Sikre jeres forbrugere godt drikkevand?

• Beskytte miljøet og have en grøn virksomhedsprofil?

• Spare penge gennem et mindre el-forbrug?

Hvis svaret er "ja", så læs videre på denne hjemmeside om, hvad kvalitetssikring, miljø- og energiledelse kan gøre for jeres vand- og spildevandsforsyning.

Kvalitetssikring

Det er i dag et krav, at alle almene vandforsyninger skal indføre kvalitetssikring. Det er frivilligt for spildevandsforsyninger. Kravene til kvalitetssikring på vandforsyningerne fremgår af kvalitetssikringsbekendtgørelsen og den tilknyttede vejledning. I kvalitetssikringsbekendtgørelsen er kravene fastsat efter forsyningens størrelse. 

Ved at indføre kvalitetssikring kan vandforsyningen mindske risikoen for forurening af drikkevandet og derved sikre drikkevandskvaliteten.

Miljø- og energiledelse

Formålet med denne hjemmeside er at vejlede vandselskaberne, så de har nemmere ved at kaste sig ud i arbejdet med miljø- og energiledelse i vandselskaber jf. § 23 i Vandsektorloven. Det er i dag frivilligt for vand- og spildevandsforsyningerne at indføre miljø- og energiledelse.

Ved at indføre miljøledelse kan forsyningerne mindske belastningen af det omkringliggende miljø, og ved at indføre energiledelse kan forsyningen spare energi til gavn for økonomien.

Synergi mellem kvalitetssikring-, miljø- og energiledelsessystemer

Selvom kvalitetssikring, miljø- og energiledelse er forskellige ting, kan de kædes sammen og bruges, så forsyningen opnår flere fordele.

Alle tre systemer handler om, at ledelsen i en virksomhed indfører en systematik i måden at drive virksomheden med henblik på at opnå bestemte mål. Systematikken er ofte bygget op omkring:

  1. fastsættelse af mål og politik for virksomheden
  2. kortlægning af virksomheden og dens udfordringer
  3. udarbejdelse af handleplan med prioriteret indsats
  4. løbende opfølgning, evaluering og dokumentation

Der er altså store overlap, og en vandforsyning kan overveje at indføre miljø- og energiledelse, når den alligevel skal indføre kvalitetssikring. Derved undgår vandforsyningen at skulle igennem de samme beskrivelser flere gange, da de allerede er lavet én gang. På tilsvarende vis kan et vandselskab, der også rummer spildevand, gøre sig de samme overvejelser om samtidigt at indføre miljø- og energiledelse i spildevandsdelen af selskabet, når der alligevel skal indføres kvalitetssikring i vandforsyningsdelen af selskabet.

Hvad er et ISO-system?

Den Internationale Standardiserings Organisation (ISO) er en sammenslutning af mange landes standardiserings-organisationer. Gennem årene er der udviklet en række internationale ISO-standarder for forskellige emner, som en virksomhed kan vælge at indføre eller skal indføre indføre, alt efter lovgivningen på det område.

Fælles for standarderne er, at de ofte er bygget ens op, så systematikken er ens fra ISO-system til ISO-system. Har man først indført ét af systemerne, er det muligt at indføre yderligere ISO-systemer og udvikle et integreret ledelsessystem for hele virksomheden.