Vandsektoren - regulering og organisering

Hovedparten af forbrugerne i Danmark er tilsluttet fælles vandforsyning og fælles spildevandsforsyning.

Lovgivningen om organiseringen af de danske vand- og spildevandsforsyninger varetages af Energistyrelsen.

Kommunalt ejede vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber samt private vandværker, der sælger eller behandler mere end 200.000 kubikmeter vand om året, er omfattet af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, også kaldet vandsektorloven.

Læs mere om vandsektorloven

Brugerfinansiering

For hele vandsektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem vandselskabets udgifter og indtægter.
Princippet indebærer, at der er fuld brugerfinansiering. Vandselskabets udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal med andre ord dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

Vandsektoren i tal

De selskaber, der forsyner danskerne med drikkevand og sørger for at lede spildevand væk, kaldes med en samlet betegnelse for vandsektoren.

Der er ca. 2.500 vandforsyningsselskaber i Danmark. Ca. 87 er kommunalt ejede, mens resten er private og fortrinsvis ejet af forbrugerne. De kommunalt ejede vandforsyningsselskaber står for ca. to tredjedele af den samlede produktion af drikkevand.

Ud over de fælles vandforsyningsselskaber er der ca. 50.000 små vandforsyninger, der hver forsyner mindre end 10 ejendomme. Som regel består de kun af en brønd eller en boring, og langt de fleste forsyner kun en enkelt husstand.

Antallet af renseanlæg er lidt over 1.000. Ca. 800 er kommunalt ejede, herunder et mindre antal fælleskommunale, mens ca. 200 er private. De kommunalt ejede renseanlæg afleder langt den største spildevandsmængde. De kommunalt ejede renseanlæg drives af spildevandsselskaber. Dem er der ca. 100 af – et selskab pr. kommune.

Det store antal vandforsyningsselskaber skyldes, at der specielt i landdistrikterne har været en tradition for at etablere lokale fællesskaber i form af f.eks. et forbrugerejet vandværk.