FAQ om svømmebade

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at vildmarkskar og lignende kar kan være omfattet af svømmebadsbekendtgørelsen og dermed svømmebadsbekendtgørelsens kvalitets- og hygiejnekrav samt regler om recirkulering, filtrering og desinficering af vand.
Hvorvidt et kar eller et bassin er omfattet af svømmebadsbekendtgørelsen afhænger af, om der er offentlig adgang til anlægget eller om anlægget har en større kreds af brugere, f.eks. fordi anlægget er etableret på et hotel, en feriekoloni, et hospital mv. jf. svømmebadsbekendtgørelsens § 2 stk. 1 (BEK nr. 918 af 27/06/2016). Det afgørende er således, om svømmebadsanlægget må forventes at skulle benyttes af offentligheden eller en større personkreds, end en enkelt husstand. Det har ingen betydning, hvorvidt svømmebadet er privat eller offentligt ejet eller drevet. For en nærmere gennemgang af reglerne, om hvilke anlæg der kan være omfattet af svømmebadsbekendtgørelsen henvises til Vejledning om godkendelse af svømmebade, vejledning nr. 23 af oktober 2017 pkt. 1.6 samt Vejledning om kontrol med svømmebade, 2020 pkt. 2.1 og 2.2.

Eksisterende svømmebade der ikke har en godkendelse skal som udgangspunkt godkendes i henhold til de regler, der var gældende på opførselstidspunktet. Særligt hensyn til hygiejne og menneskers sundhed, kan betyde, at kommunen kan stille mere vidtgående krav i forbindelse med godkendelse af et ældre svømmebad end dem der var gældende på opførelsestidspunktet. Herudover skal man være opmærksom på, at der gælder særlige krav til godkendelse af indendørs bassiner over 25 m og med vandtemperatur ≤ 34 ºC jf. §15 stk. 5 i svømmebadsbekendtgørelsen (BEK nr. 918 af 27/06/2016).
For en nærmere gennemgang af reglerne, om godkendelse af ældre svømmebade uden en godkendelse, henvises til Vejledning om godkendelse af svømmebade, vejledning nr. 23 oktober 2017. afsnit 3.1.1 hvor der står ” Er der tale om et eksisterende svømmebad uden en godkendelse, skal der ske lovliggørelse – enten retlig eller fysisk lovliggørelse, og vurderingen heraf sker på grundlag af de gældende regler på opførelsestidspunktet”.

Svømmebadsbekendtgørelsen er en minimumsbekendtgørelse. Dvs. at kommunen inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde kan stille mere vidtgående krav end de krav, der følger af bekendtgørelsen for at sikre hygiejne og vandkvalitet.  Vilkårene skal i overensstemmelse med forvaltningsretlige principper være saglige, proportionale og specifikke og fremgå klart af godkendelsen. I forbindelse med opførelsen af et svømmebadsanlæg kan det være, at kommunen har behov for at stille vilkår der ikke har deres ophæng i svømmebadsbekendtgørelsen, og som derfor ikke kan stilles med hjemmel i denne bekendtgørelsen. Hvorvidt kommunen således i øvrigt kan stille krav til et byggeri beror på anden lovgivning.