Regnbetingede udledninger

Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand, der via kloak løber til vandløb, sø eller kyst. Udledningerne sker i forbindelse med regnhændelser.

I separatkloakerede områder består udledningerne udelukkende af regnvand, der er strømmet af befæstede arealer som for eksempel veje og tagoverflader.

I fælleskloakerede områder består udledningerne af husspildevand fortyndet med regnvand. Udledningerne kaldes her for overløb og sker, når kloakken løber fuld.

Der er omkring 20.000 regnbetingede udledningspunkter, heraf er ca. 5.000 overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder, mens de resterende er udledning af regnvand fra separatkloakerede områder.

Ved udledninger til især vandløb er der ofte etableret opstuvningsbassin, og udløbet er udformet på en sådan måde, at der er en maksimumgrænse for, hvor mange liter per sekund, der kan udledes. I bassinerne sker der en vis rensning af spildevandet i form af sedimentation. Andre typiske renseforanstaltninger er olieudskillere og sandfang.

Den samlede udledning til vandmiljøet afhænger af årets nedbørsmængder og nedbørsfordeling. Ved et normalår er udledningen ifølge Miljøstyrelsens rapport Punktkilder 2015 opgjort til 1.248 ton kvælstof, 288 ton fosfor og 3.998 ton organisk stof (målt som BI5). Et normalår antages at have en nedbør på 712 mm.

De regnbetingede udledninger kan ses på et kort på Danmarks Arealinformation. (Se under kortlaget "Spildevand")

På baggrund af den nationale overvågning (NOVANA) har Miljøstyrelsen udgivet en rapport, som fastsætter typetal for miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i regnbetingede udledninger. Rapporten kan findes her.