R1-autorisationskursus til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Kurset afholdes med henblik på aflæggelse af en prøve, der skal vise, om kursusdeltageren har opnået den fornødne viden om bekæmpelse af rotter og mus. På kurset bliver der lagt vægt på:

 • Lovgivningen i relation til rotter - herunder relevante dele af dyreværnslovgivningen.
 • Rotte- og musearternes biologi, - herunder deres levevis og vaner.
 • Forebyggelse og bekæmpelse af rotter og mus.
 • Rotte- og musebekæmpelsesmidler, deres virkemåde og anvendelse.
 • Resistens over for antikoagulanter.
 • Rottesikring af bygninger og afløbssystemer og fejlfinding i afløbssystemer.
 • Brug af personlige værnemidler.
 • Smitterisiko fra rotter og mus.

For deltagelse i kurset

For at blive optaget på kursus til R1-autorisation kræver Miljøstyrelsen dokumentation for

 1. minimum 6 måneders relevant ansættelse i kommunalteknisk forvaltning
 2. minimum 6 måneders relevant ansættelse i spildevandsforsyningsselskab
 3. minimum 6 måneders relevant ansættelse i kloak- og afløbsbranche
 4. minimum 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- eller rottebekæmpelse
 5. at arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter på arbejdsgivers adresser vil udgøre en væsentlig del af vedkommendes arbejdstid

Bevis på R1-autorisation

Efter bestået prøve opnås autorisation ved registrering i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

R1-Autorisationen giver tilladelse til at foretage erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt tilladelse til indkøb og anvendelse af kemiske midler til bekæmpelse af rotter og mus.

R1-autorisation meddeles med en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre det i bekendtgørelsen beskrevne opfølgningskursus.

Der kan være venteliste til kurset, og ansøgere kommer på kursus i den rækkefølge, Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningerne. Hvis man bliver optaget på kurset, vil man i god tid før kursets start få besked om tid og sted for afholdelse af kurset.

I 2022 er prisen for at deltage i kurset 14.000 kroner excl. moms for 4 dage. Prisen omfatter almindelige kursusomkostninger, kursusmateriale, forplejning samt overnatning. Hvis man overnatter på kursusstedet før kursusstart, er den overnatning for egen regning.

Optagelse

Optagelse på kurset sker efter skriftlig ansøgning.

Ansøgningsskema autorisationskursus 2023 (word)

Print ansøgningsskemaet og udfyld det med blokbogstaver. Ansøgningsskemaet underskrives, scannes og mailes til: Obfuscated Email Att. Kirsten Søndergaard.

Meddelelse om optagelse eller afslag meddeles skriftligt. Kursusdeltagerne får desuden skriftligt meddelt frist for betaling af kursusafgiften.