Regler for anvendelse af rottegift

Her kan du se hvilke krav, der stilles til anvendelsen af rottegift

Rottegifte er meget stærke midler, der er virksomme i ganske små doser. Ikke kun overfor rotter, men også overfor mennesker, pattedyr, fugle og vandlevende dyr. Dyr der æder forgiftede rotter risikerer selv at blive forgiftede (sekundær forgiftning).

For at mindske risikoen for at mennesker og andre dyr end rotter forgiftes, stilles der følgende krav til besiddelse og bekæmpelse med rottegift:

 • Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må besidde rottegift.
 • Det er kun R1 autoriserede rottebekæmpere, der må udlægge rottegift hos private.
 • R2-autoriserede må kun anvende rottegift på egen erhvervsejendom
 • Rottegiften må kun anvendes i og omkring bygninger, og kun i en afstand af op til 10 meter fra en bygning. Der findes dog mulighed for kildebekæmpelse se vurderingsvejledningen
 • For brug i og omkring bygninger: rottegiften skal være anbragt i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften.
 • For brug i kloakker: rottegiften skal være fastgjort i kloakken, så giften ikke kan skylles væk.
 • Af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr skal rottebekæmperen indsamle døde mus og rotter to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffe dem som dagrenovation.
 • Rester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
 • Foderstationer skal være påført en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.
 • Rottegift må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger.
 • Rottegift skal opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
 • Rottegift må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Indberetning af ulovlig anvendelse af rottegift

Hvis du får bekæmpet rotter og oplever at nogle af ovenstående krav overtrædes, kan du indberette den ulovlige anvendelse af rottegift til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion via det elektroniske indberetningsskema. Hvis du ønsker at være anonym, skal du undlade at udfylde felterne med kontaktoplysninger.

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt, og vedlægger dokumentation.

Oplysninger

Hvor er den ulovlige bekæmpelse foregået?

 • Navn på beboer
 • Vej og husnummer
 • Postnummer og by
 • Evt. CVR-nr.
 • Er der tegnet en sikringsordning for matriklen? Ja/nej
 • Hvis ja, hvilket firma står for bekæmpelsen?

Hvordan er den ulovlige bekæmpelse udført?

 • Hvilken rottegift (hvis I ved det)?
 • Hvor var rottegiften udlagt? Langs bygning, i stald, eller andet
 • Hvordan var rottegiften udlagt? I eller udenfor foderkasse? Hvor mange udlægninger/foderkasser? Hvor store doser? 

Hvem har udført bekæmpelsen?

 • Ejendommens beboere?

Hvis nej:

 • Hvilket Skadedyrsfirma har stået for bekæmpelsen?
 • Hvad er navnet på den bekæmper, der har udlagt giften?

Vedlæg skadedyrfirmaets rapporter vedrørende deres bekæmpelse

 • Hvis ikke der er et skadedyrsfirma, hvem er det så, eks. ejer af ejendommen.

Er rotteforekomsten anmeldt til kommunen? Hvis Ja, hvornår er rotteforekomsten blevet anmeldt til kommunen?

Hvilket rottemiddel er anvendt?

Dokumentation

 • Billeder af anvendelsen – både tæt på og lang fra, så vi kan se omgivelserne. Hvis der er tale om pasta i poser eller der er anden emballage, så tag et billede, hvor man kan læse navn, registreringsnummer og gerne navnet på aktivstoffet.
 • Luftfoto af ejendommen, fx på Google Maps, med afmærkning af, hvor giften er udlagt – og mærk gerne af, hvor billederne af giften er taget.

Lav en kort beskrivelse af hændelsesforløbet, med datoer for, hvornår I:

 • var på det tilsyn, der førte til indberetningen.
 • evt. genbesøgte ejendommen
 • evt. har oplyst om reglerne overfor udlæggeren af giften.
 • andre oplysninger i sagen, som I mener er relevante, fx hvis der er tale om udenlandsk gift, eller giften er blevet udleveret af en rottebekæmper.

Vedlæg gerne besøgsrapporter og anden kommunikation vedr. bekæmpelse og tilsyn på ejendom.