Rottebekæmpelse – nyansatte uden autorisation

Miljøstyrelsen har i den seneste tid modtaget en række spørgsmål om hvad en nyansat i en kommune eller hos et skadedyrsfirma, må arbejde med i tiden frem til at vedkommende får erhvervet sin autorisation. Spørgsmålene har vist os, at der er behov for en tydeliggørelse af de gældende regler. Derfor denne konsulentmeddelelse.

Den lovmæssige baggrund for rottebekæmpelse

Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen som regulerer brugen af bekæmpelsesmidler (rottegift) fastsætter i § 26 at kemisk bekæmpelse af rotter kun må udføres af en autoriseret person jævnfør rottebekendtgørelsen, og i § 27 at bekæmpelsesmidler mod rotter kun må udleveres til og besiddes af autoriserede personer.

Rottebekendtgørelsen fastslår at erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, kun må foretages af personer med en gyldig autorisation meddelt af Miljøstyrelsen.

Rottebekendtgørelsen åbner dog i § 18 mulighed for at personer, der har fået ansættelse hos et skadedyrsfirma eller i en kommune, kan arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter, under en R1-autoriseret persons instruktion i indtil 1½ år, forudsat at de er tilmeldt Miljøstyrelsens R1-autorisationskursus, senest 3 måneder efter ansættelsen.

Denne mulighed er skabt for at sikre, at nyansatte kan få en vis erfaring med praktisk rottebekæmpelse, inden de møder op på autorisationskurset.

§ 18 sikrer at endnu ikke autoriserede personer, efter instruktion af en R1-autoriseret person, selvstændigt kan arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter med ugiftige metoder. Praktisk erfaring omkring giftudlægning kan den nyansatte derimod kun opnå sammen med en R1-autoriseret person, fordi bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 26 fastsætter at kemisk bekæmpelse af rotter kun må udføres af en autoriseret person jævnfør rottebekendtgørelsen, og i § 27 fastslår, at kun autoriserede personer må besidde rottegift.

Venlig hilsen

Miljøstyrelsens rottekonsulenter

John Ejvind Hansen

Konsulent

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

Tlf. 9132 9551

Obfuscated Email

Kirsten Søndergaard

Konsulent

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

Tlf. 9358 8021

Obfuscated Email

Niels Hesthaven Sørensen

Konsulent

Miljøstyrelsen

Lollandsvej 4G

7400 Herning

Tlf. 2287 1254

Obfuscated Email