Nr. 37 - januar 2019 - Ændring af Miljøbeskyttelsesloven samt ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (januar 2019)

Folketinget har vedtaget en ændring af Miljøbeskyttelsesloven med overskriften – Lov nr. 1553 af 18/12/2018 – om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil) Du kan se loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205975

Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2019 og betyder, at ministeren har hjemmel til at indføre nye regler om digital kommunikation i rottebekendtgørelsen.

Ministeren har allerede, med baggrund i lovændringen, godkendt ændringer om digital kommunikation på rotteområdet. Ændringerne er udmøntet i en ny bekendtgørelse. Bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Du kan se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1686

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen

Elektronisk indberetning om bekæmpelse af rotter

Registrerings- og indberetningspligtige data om sikringsordninger og privat bekæmpelse af rotter skal efter 1. juli 2019 løbende registreres direkte i den fællesoffentlige rottedatabase. I perioden frem til 1. juli gælder de hidtidige regler.

Overgangsperioden er indført for at give mulighed for at opdatere de digitale systemer til at kunne håndtere de nye krav.

Flere detaljer fremgår af bekendtgørelsens §§ 22, 31 og 61.

Tidsbegrænsning af autorisationer til 5 år

Autorisation til rottebekæmpelse – udstedt før 1. januar 2018 – får påført en tidsbegrænsning.  

Autorisationen kan fornys ved at gennemføre et kort kursus arrangeret af Miljøstyrelsen.

Nærmere detaljer om tidsbegrænsningen fremgår af bekendtgørelsens § 63.

Tidsbegrænsning af anerkendelser af kursus til opnåelse af certifikat til opsætning af rottespærrer

Kursusudbyderne, der har fået anerkendt et kursus til opnåelse af certifikat til opsætning af rottespærrer i kloakken før 1. januar 2018, får også anerkendelsen tidsbegrænset, så den gælder til og med 1. januar 2023.

Flere detaljer fremgår af bekendtgørelsens §§ 33 og 64.

Andre betydende ændringer i bekendtgørelsen

Definitioner

Bekendtgørelsen har fået tilføjet definitioner om Erhvervsmæssig bekæmpelse af rotter og Fødevarevirksomhed.

Definitionerne fremgår af bekendtgørelsens § 2.

Tilstedeværelseskravet

Tilstedeværelseskravet er blevet justeret, så det nu er muligt for kommunalbestyrelsen at iværksætte rottebekæmpelse på ejendomme, hvor det viser sig umuligt at skaffe repræsentation ved første besøg fra ejer, lejer eller dennes repræsentant.

Nærmere detaljer fremgår af bekendtgørelsens §§ 7 og 28.

Dispensation for tilsynsforpligtelsen på tilsynspligtige ejendomme

Med den nye bekendtgørelse er det nu igen muligt for kommunalbestyrelsen at søge om dispensation for tilsynsforpligtelsen. Dispensationen kan gives, hvis der ikke har været rotter i området i flere år, og området i øvrigt er geografisk isoleret, så rotter ikke naturligt kan genindvandre.

Nærmere detaljer fremgår af bekendtgørelsens § 8.

Adgangskrav til optagelse på kurser til rottespærremontør og R2-autorisationen

Bekendtgørelsen præciserer nu, at det er Miljøstyrelsen, der udarbejder og ajourfører lister over uddannelser og kurser, der giver adgang til kurser til rottespærremontør og R2-kursus. Listerne offentliggøres på Miljøstyrelsen hjemmeside. Hvis en uddannelse eller et kursus ikke findes på listen, er det Miljøstyrelsen, der afgør, om det er adgangsgivende.

Nærmere detaljer fremgår af bekendtgørelsens §§ 25 og 33.

Bekendtgørelsen indeholder desuden nogle tekstmæssige præciseringer.

Yderligere information

Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en opdateret vejledning til rottebekendtgørelsen. Vejledningen forventes offentliggjort andet kvartal 2019.

I processen frem mod offentliggørelsen af vejledningen vil Miljøstyrelsen afholde informationsmøder om de nye regler i bekendtgørelsen og om indholdet i vejledningen.

Ved spørgsmål til meddelelsen kontakt venligst Miljøstyrelsens rottekonsulenter:

John Ejvind Hansen

Konsulent

Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf. 9132 9551

Obfuscated Email

Kirsten Søndergaard

Konsulent

Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf. 9358 8021

Obfuscated Email

Niels Hesthaven Sørensen

Konsulent

Miljøstyrelsen

Lollandsvej 4G

7400 Herning

Tlf. 2287 1254

Obfuscated Email