Nr. 34 - juli 2012 - Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v.

Den 1. juli 2012 er der trådt en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. i kraft. Bekendtgørelsen vedlægges til orientering. Med bekendtgørelsen indføres en række ny bestemmelser, der skal sikre en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter end tidligere. Et vigtigt element i bekendtgørelsen er forebyggelsen af rotter, der bl.a. har til formål at mindske giftforbruget i forbindelse med bekæmpelse af rotter.

De væsentligste ændringer er:

Anmeldelse og bekæmpelse af rotter (§ 4):

Ved anmeldelse af rotter til kommunalbestyrelsen skal denne senest 8 dage efter modtaget anmeldelse foretage tilsynsbesøg. Hvis der er forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder skal tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold.

 

Resistensstrategi (§ 5):

Kommunalbestyrelsen skal ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter) anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først. Det samme gælder for autoriserede personer.

 

Handlingsplan (§ 6):

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og skal revideres hvert 3. år.

I bilag 1 til bekendtgørelsen er gengivet, hvad en handlingsplan nærmere skal indeholde.

 

Rottespærrer (§ 7):

Kommunalbestyrelsen skal, hvor den er grundejer, og hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Tilsvarende gælder i forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder.             

Kommunalbestyrelsen kan desuden, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, når den har opnået tilladelse fra grundejeren, opsætte rottespærrer på hospitaler. Tilsvarende gælder i forbindelse med byggemodning af hospitaler.

 

Undersøgelse for rotter i landzone (§ 8):

En ny model for rotteeftersyn i landzone betyder, at undersøgte ejendomme inddeles i tokategorier af ejendomme henholdsvis med og uden rotter.Ejendomme uden rotter skal kun besøges hvert 2. år, mens ejendomme med rotter skal have flere på hinanden følgende besøg i forbindelse med de kommunale kampagner.

                     

Autorisation (§§ 13, 14, 15, 37):

Alle bekæmpere skal være autoriserede, og autorisationen skal være opnået inden 3 år fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

Autorisation til forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan nu tillige opnås af personer med dokumentation forminimum 6 måneders relevant ansættelse hos Fødevarestyrelsen eller Fødevareregion.

Nyansatte personer i et privat bekæmpelsesfirma kan foretage bekæmpelse af rotter under en autoriseret persons instruktion og på dennes ansvar.  Dog skal de pågældende personer senest tre måneder efter ansættelsesforholdets start tilmeldes et autorisationskursus, og autorisationen skal være opnået senest halvandet år efter ansættelsesforholdets start.

                     

Sikringsordning og bygningsgennemgang (§§ 17,18):

Ved indgåelse af kontrakt om en sikringsordning skal den autoriserede person foretage en bygningsgennemgang, der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger m.v. Bygnings­gennemgangen skal dokumenteres i en rapport og skal fornys hvert 3. år. Grundejer eller lejer skal have udleveret en genpart af rapporten. De kommunale tilsynsmyndigheder kan forlange at se bygningsgennemgangsrapporten og tilsynsrapporter, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en effektiv rottebekæmpelse.

Foderstationer med antikoagulerende gift, der opsættes som led i en sikringsordning, skal tilses mindst 4 gange årligt. Ved hvert tilsyn skal der samtidig udarbejdes en tilsynsrapport,

der angiver forekomst af rotter, udlagt gift, samt eventuelle fejl og mangler ved bygninger og afløbssystemer m.v.

 

Anmeldelse af giftforbrug i foderstationer(§ 18):    

En autoriseret person, der anvender foderstationer med gift, skal én gang årligt til kommunalbestyrelsen indberette type samt antal kgaf de i det foregående år anvendte bekæmpelsesmidler.

 

Bekæmpelse af privat bekæmpelsesfirma uden for kommunal åbningstid (§ 19):

For private bekæmpelsesfirmaer bliver det tilladt at foretage rottebekæmpelse uden for kommunens åbningstid. Det er dog en forudsætning, at den kommunale rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, at der er rotter indendørs i en beboelse eller på en fødevarevirksomhed, og at bekæmpelsesfirmaet og grundejer/lejer indgår en aftale om bekæmpelsen. Kommunen skal have en kopi tilsendt af aftalen. Betaling for bekæmpelsen påhviler grundejer eller lejer.

 

Afgrænsning af hvad en autoriseret person kan foretage sig (§ 20):

Bekendtgørelsen fastslår udtømmende, hvad personer, der har opnået autorisation til at bekæmpe rotter kan foretage sig:

1) indgå kontrakter om sikringsordninger                     

2) foretage bekæmpelse af rotter på vegne af en kommunalbestyrelse,

3) opsætte rottespærrer i brønde i stik- og hovedledninger,

4) foretage bekæmpelse af rotter hos grundejer eller lejer,

hvor der er indgået en aftale om en sikringsordning, og

5) foretage bekæmpelse uden for kommunal åbningstid.

 

Konsulent for Øerne:

Peter Weile

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

 

Konsulenter for Jylland

Jørgen Theibel og Niels Hesthaven Sørensen

Naturstyrelsen, Vestjylland

Rindumgaards Allé 3

6950 Ringkøbing