Nr. 29 - Oktober 2008 - Stop for udlevering af rottegift til landmænd med lukkede svine-besætninger

I 1999 (konsulentmeddelelse nr. 20) skrev Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse til kommunerne, at det var tilladt at udlevere rottegift til landmænd med lukkede svinebesætninger, hvor adgangsreglerne til staldene forhindrede den kommunale rottebekæmper i selv at udlægge giften.

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter (nr. 1507 af 13.12.2007) fastslår imidlertid, at bekæmpelse af rotter med kemiske midler kun må foretages af autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar. En landmand, der selv udlægger gift udleveret af en kommunal rottebekæmper, er efter By- og Landskabsstyrelsens opfattelse ikke undergivet rottebekæmperens instruktion og arbejder derfor ikke på dennes ansvar. Hvis en landmand selv udlægger rottegift, efterlever han ikke bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse valgte i sin tid i de særlige tilfælde med lukkede svinebesætninger at se bort fra bestemmelsen om autorisation bl.a. ud fra en betragtning om, at de hygiejniske adgangsregler lagde hindringer i vejen for en praktisk rottebekæmpelse.

Udleveringen af rottegift til lukkede svinebesætninger kan ikke længere begrundes med hensynet til en praktisk og effektiv rottebekæmpelse. Faktum er, at selv ved de lukkede svinebesætninger kan andre end landmanden få adgang til staldene, når blot de hygiejniske adgangsregler nøje følges. Desuden kan karantænetiden, d.v.s. tidsrummet mellem besøg på to landbrugsejendomme sagtens overholdes. F.eks. kan landmanden og rottebekæmperen aftale, at ejendommen besøges som den første hver gang.

En anden årsag til den ændrede praksis er den tiltagende resistens hos rotterne, som gør det absolut nødvendigt, at kun de professionelle bekæmpere udlægger gift. Forkert anvendt bekæmpelsesmiddel og/eller manglende konsekvens i bekæmpelsesarbejdet vil fremme resistensudviklingen hos rotterne, hvad der i sidste ende kan få alvorlige følger for rottebekæmpelsen i Danmark.

Hertil kommer, at konsulenten i rottebekæmpelse igennem årene desværre har konstateret, at den tidligere praksis med giftudlevering i en lang række tilfælde er blevet misbrugt til at udlevere gift til landmænd i større stil, hvad der også har været med til at forringe bekæmpelsesindsatsen.

Det er By- og Landskabsstyrelsens opfattelse, at konsekvenserne af ændringen i reglerne for giftudlevering ikke vil have den helt store betydning for de kommunale rottebekæmpere, da den tidligere praksis indebar, at rottebekæmperen - selvom der var udleveret gift – skulle ind i staldene ved først givne lejlighed.