Nr. 23 - August 2000 - Orientering fra Miljøstyrelsen vedrørende nye regler for køb, salg og anvendelse af rottegift

Miljø- & Energiministeriet, Miljøstyrelsen, har med en ændringsbekendtgørelse udstedt nye regler om bekæmpelsesmidler, herunder midler til rotter. Reglerne fremgår af §§ 26, 26 a, 33 og 34. Bestemmelserne omhandler køb og salg af rottebekæmpelsesmidler samt anvendelse af (giftige og) meget giftige rottebekæmpelsesmidler.

Bekendtgørelsesændringen trådte i kraft 14. maj i år.

Ændringerne er :

  • Ved køb af rottegift skal køberen fremvise et gyldigt autorisationsbevis om rottebekæmpelse fra Miljøstyrelsen eller en skriftlig bemyndigelse fra den kommunale administration (§ 26 a).
  • Ved salg af rottegift skal forhandleren sikre sig, at køberen har et gyldigt autorisationsbevis eller en kommunal bemyndigelse. Forhandleren skal tillige i en bog notere dato for købet, købers navn og adresse, midlets handelsnavn samt antal og størrelse af pakningerne. Bogen skal opbevares i 5 år (§ 26 a).
  • Ved anvendelse af rottegift skal brugeren enten have et gyldigt autorisationsbevis om rottebekæmpelse fra Miljøstyrelsen, arbejde under en autoriseret persons instruktion og ansvar eller have en skriftlig bemyndigelse fra den kommunale administration.
  • Ved anvendelse af trædegift mod rotter baseret på aktivstoffet bromadiolon (meget giftigt bekæmpelsesmiddel) skal brugeren (ud over autorisationen eller bemyndigelsen) have gennemgået et giftkursus foranstaltet af eller anerkendt af Miljøstyrelsen (§ 33).
  • Trædegift mod rotter er nu undtaget fra de begrænsninger i anvendelsen, der gælder for meget giftige bekæmpelsesmidler(§ 34). Trædegift må således bl.a. anvendes i private haver, på offentlige områder, omkring boligbyggeri, børneinstitutioner og lignende.

Begrundelsen for stramningerne omkring køb, salg og anvendelse er et ønske om at dæmme op for den tiltagende resistensudvikling hos rotter. Resistensen betyder, at et middel ingen effekt har over for rotterne, selvom de æder store mængder af det. Forkert anvendelse af rottemidler medfører en hurtigere resistensudvikling. Derfor er det af afgørende betydning, at kun uddannede rottebekæmpere har adgang til midlerne. De har kendskab til, hvornår hvor meget og i hvilken styrke et rottemiddel skal anvendes. Endelig er der det rent sikkerhedsmæssige. Forkert udlagt gift medfører større risiko for utilsigtede forgiftningerne. Veluddannede bekæmpere kender sikkerhedsforskrifterne og handler derefter.

Kravet om et giftkursus for dem, der ønsker at bruge trædegift på bromadiolonbasis er en naturlig konsekvens af, at midlet er blevet opklassificeret som "meget giftigt". For at midlet kan anvendes i praktisk rottebekæmpelse, er der dog samtidig sket en lempelse m.h.t. de steder, midlet må anvendes.

For personer uden autorisation eller kommunal bemyndigelse er der allerede i dag et anvendelsesforbud for rottegift. Der gælder dog den væsentlige undtagelse, at personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, har adgang til at benytte rottegift. Det samme er ikke tilfældet med de nye regler om køb og salg af rottegift. Køberen af rottegift skal være i besiddelse af en personlig autorisation fra Miljøstyrelsen eller en (skriftlig) kommunal bemyndigelse for at kunne købe rottegiften.

De nye regler er en klar stramning på området. Målet er dog, at rottebekæmpelsen fremover sker på en mere professionel, effektiv og samtidig mere betryggende vis, end det hidtil har været tilfældet.

Yderligere oplysninger om de nye regler kan indhentes hos undertegnede.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email

Michael Bjørnsen
Kontoret for Biocid- og Kemikalievurdering
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K.
Tlf: 3266 0567