Nr. 20 - Februar 1999 - Udlevering af rottegift til borgerne

I bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter (nr. 562 af 30. juni 1997), der trådte i kraft 15. juli 1997, blev det forbudt personer uden autorisation at bekæmpe rotter med kemiske midler, de såkaldte antikoagulanter. Ud fra en fortolkning af den gamle bekendtgørelse havde Miljøstyrelsen tidligere lagt til grund, at udlevering af gift til personer uden autorisation ikke var tilladt. Men et direkte forbud i loven var der ikke tale om.

Nu er det imidlertid slået fast en gang for alle, at bekæmpelse af rotter med antikoagulanter, skal ske enten ved hjælp af autoriserede personer i de private firmaer eller kommunalt ansat personale. Bestemmelsen indebærer, som det også tidligere er blevet nævnt, at udleveringen af gift fra de kommunale administrationer ikke længere kan finde sted. Flere har over for konsulenterne givet udtryk for det kedelige i, at en tilsyneladende god og fornuftig ordning ikke længere er tilladt. Det kan man hævde med en vis ret, men der er imidlertid tungtvejende argumenter imod en fortsættelse af hidtidig praksis.

Hvis vi ikke holder hus med de midler, vi har, vil vi om 1-2 årtier sandsynligvis stå uden effektive midler i rottebekæmpelsen. Opstår der først resistens hos rotterne mod ét af de stærke midler, kan vi ikke gå tilbage til nogle af de svage. Sagt på en anden måde er strategien den, at vi skal anvende de svageste midler først. Uheldigvis er det sådan, at nogle af de frit tilgængelige midler på markedet tilhører de stærke antikoagulanter. Også de midler, der er blevet udleveret til kommunernes borgere, har i nogle tilfælde været stærkere end nødvendigt.

Forkert brug vil med andre ord medføre hurtigere fremskreden resistens hos rotterne. Derfor er det vigtigt, at kun autoriseret personale anvender rottegiftene. Herved sikres, at de rette midler anvendes, og vel at mærke i den rette dosis. Det giver det bedste resultat og muliggør, at vi kan bekæmpe rotter mange flere år frem i tiden. Endelig reduceres risikoen for utilsigtede forgiftninger.

I konsulenternes meddelelse Nr. 18 fra september 1997 blev denne problematik også omtalt. Samtidig blev det dog sagt, at forbuddet mod udlevering af gift til borgerne ikke udelukkede, at den enkelte grundejer hjemme på adressen kunne få udleveret nogle få ekstra poser gift, når først den professionelle bekæmper havde været på stedet, havde konstateret rotteangrebet og sat en bekæmpelse i værk.

Uheldigvis blev det ikke ved denne lejlighed præciseret, at denne såkaldte supplerende udlægning kun gælder i de situationer, hvor en landmand har en lukket (svine)besætning, og hvor adgangsreglerne ikke tillader et besøg af den kommunale rottebekæmper.

Udlevering af gift til en landmand er altså en undtagelse, der alene bør bringes i anvendelse, når bekæmperen direkte er forhindret i selv at udlægge giften.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email