Nr. 18 - September 1997 - Ny bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter

Den 15. juli 1997 er der trådt en ny bekendtgørelse om rottebekæmpelse i kraft: Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 562 af 30. Juni 1997. Den erstatter Miljøministeriets to tidligere bekendtgørelser om rottebekæmpelse, nemlig bekendtgørelse nr. 576 af 1. august 1991om bekæmpelse af rotter m.v. og bekendtgørelse nr. 651 af 4. august 1993 om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v.

Det centrale i bekendtgørelsen er uændret
Den nye bekendtgørelse er uændret på de helt centrale områder: Ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse ligger fortsat hos kommunalbestyrelsen, grundejeren har forpligtelsen til at rottesikre og renholde sin ejendom, og det koster ikke borgene noget at tilkalde den kommunale rottebekæmper for at få bekæmpet rotter.

Hvilke ændringer er der?
Den nye bekendtgørelse er ændret på andre, men vigtige områder. Her er nogle af de vigtigste :

  1. Definitionen "Rottesikring af ejendomme" er ændret, således at afløbssystemet nu opfattes som en integreret del af en bygning. I den tidligere bekendtgørelse kunne det opfattes som om, at dette ikke var tilfældet (§ 1. Stk. 1 punkt 4).
  2. "Forebyggende rottebekæmpelse" er tilføjet i definitionerne (§ 1. Stk. 1, punkt 5). Bekæmpelsen kendes også under betegnelsen "sikringsordning" eller "sikringsaftale".
  3. Grundejere/lejere har pligt til skriftlig at meddele kommunalbestyrelsen om indgåede/ophævede sikringsaftaler (§ 2. Stk. 2).
  4. Den generelle pligt til at anmelde rotter er tydeliggjort og er omtalt i en særskilt §. (§ 3).
  5. Det er nu fremhævet i bekendtgørelsen, at såvel kommunalbestyrelsen som det levnedsmiddelhygiejniske tilsyn har pligt til at underrette hinanden om konstaterede forekomster af rotter, iværksat rottebekæmpelse el.lign. på levnedsmiddelvirksomheder (§ 4. Stk. 3).
  6. Bekæmpelse af rotter med kemiske midler må kun foretages af autoriserede personer og personer, der er undergivet en autoriseret person, og som arbejder på dennes ansvar - eller af personer, der er bemyndiget af kommunalbestyrelsen (§ 4. Stk. 5).
  7. Alle kommuner skal føre en kontrolbog el.lign., hvori der registreres, hvilke ejendomme, der er besøgt, tidspunktet for besøget, og om der er udlagt gift (§ 4. Stk. 7).
  8. Kommunalbestyrelsen kan som før meddele grundejere påbud om at udføre de fornødne foranstaltninger, men kan nu tillige også meddele påbud om undersøgelser (§ 5. Stk. 1).
  9. Konsulenterne har nu mulighed for at påbyde kommunalbestyrelsen at opfylde dens forpligtelser (§13. Stk. 3).

Bemærkning til punkt 6
Efter konsulenternes opfattelse udelukker den nye bestemmelse om kemisk bekæmpelse ikke, at der ved en bekæmpelse på f.eks. en landbrugsejendom udleveres gift til supplerende udlægning. Betingelsen vil dog altid være, at landmanden har fået den fornødne instruktion, samt at han arbejder på rottebekæmperens ansvar!

Hvad er udeladt?
I den tidligere bekendtgørelse stod der i § 14, at rottebekæmperen - mod behørig legitimation - havde ret til at færdes overalt på offentlige og private ejendomme. Denne § er fjernet fra rottebekendtgørelsen, men retten (og hjemlen) er der stadig. Den findes i § 87 i Miljøloven, som er grundlaget for rottebekendtgørelsen.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email