Nr. 17 - Juni 1997 - En analyse af rotteangreb på fynske levnedsmiddelvirksomheder

Gennem snart 4 år har konsulenterne fra bekæmpelsesfirmaet Mortalin modtaget kopier af firmaets indberetninger om rotteangreb i levnedsmiddelvirksomheder (Fig. 1) til fynske kommuner. I perioden 24/6 1993-18/2 1997 er der konstateret 77 tilfælde af rotteangreb på levnedsmiddelvirksomheder. Uden tvivl arbejder der andre skadedyrbekæmpelsesfirmaer i kommunerne, og det opgivne tal er derfor ikke det totale antal rotteangreb i de 11 kommuners levnedsmiddelvirksomheder.

""

Fig. 1. Fordeling af rotteanmeldelserne på virksomhedstyper. 1 = Mindre detailvirksomheder, 2 = Restauranter, pizzeriaer, kroer etc., 3 = Supermarkeder, 4 = Produktionsvirksomheder og 5 = Andet eller uoplyst.

Hvor blev rotterne fundet?
I 56 af tilfældene er rotterne eller spor efter dem konstateret inde på virksomhederne, mens der i en snes tilfælde kun blev observeret tegn på rotter ude i omgivelserne - som regel på grund af kloakdefekter på virksomhedens areal. På levnedsmiddelvirksomheder med sikringsordninger vil det med mellemrum observeres, at der har været besøg af strejfrotter i de opstillede foderkasser. disse rotter kræver normalt ikke yderligere bekæmpelsestiltag. Dette medfører formodentlig, at der ikke foretages en egentlig indberetning til kommunalbestyrelsen i disse tilfælde. Derfor må det antages, at det registrerede antal for udendørs forekomst af rotter repræsenterer et absolut minimum.

Hvordan blev rotterne bekæmpet?
Den egentlige bekæmpelse af rotterne er i 64 af tilfældene sket ved udlægning af antikoagulantgifte, mens der ved 20 rotteangreb er anvendt fælder. Der er således ved en del af angrebene benyttet en kombination af gifte og fælder.

Hvad var årsagerne til rotteangrebene?
Det bliver ofte påpeget, at rotteproblemer på levnedsmiddelvirksomheder næsten altid skyldes kloakfejl, og denne korte undersøgelse bekræfter i høj grad denne påstand. Analyseres årsagen til rotteangrebene på de fynske levnedsmiddelvirksomheder kan det ses (Fig. 2), at i ca. 69% af tilfældene kan angrebene direkte tilskrives fejl i virksomhedernes egne kloaksystemer. Kun i ganske få tilfælde skyldes angrebene andre bygningsfejl eller ophobning af affald.

""

Figur 2. Årsager til rotteangreb på levnedsmiddelvirksomheder i 11 fynske kommuner i 1993-1997. 1 = Kloakdefekter (68,8%), 2 = Bygningsfejl (1,3%), 3 = uoplyst (26,0%), 4 = Affald (3,9%).

Hvad var så kloakfejlene?
Desværre kan der ikke gives en detaljeret oversigt over kloakfejlene på de angrebne virksomheder. Registrerede fejl er bl.a. følgende: Faldstamme ikke afproppet, ubenyttede og ikke afproppede afløb, udtørrede gulvafløb og løse eller manglende kloakriste. For så vidt angår de sidstnævnte tilfælde er det passende at repetere, at voksne rotter er i stand til at løfte kloakriste, der vejer op til 1,2 kg. M.h.t. en egentlig gennemgang af rottesikring og renholdelse af levnedsmiddelvirksomheder skal der henvises til Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 1995: "Rotter og levnedsmiddelvirksomheder. eftersyn og bekæmpelse."

Det skal dog her gentages, hvad der i vejledningen står specielt om rottesikring af afløbsinstallationer:
-"Stort set alle kloaksystemer er befængt med rotter. Det gælder med næsten usvigelig sikkerhed afløb fra levnedsmiddelvirksomheder p.g.a. det ofte næringsrige affald, som uundgåeligt føres ud i kloakken fra dem. I langt de fleste tilfælde viser rotteplage i levnedsmiddelvirksomheder sig da også at stamme fra fejl eller mangler i afløbssystemet. At kontrollere, at dette er i perfekt stand, er nok den vigtigste opgave for at holde rotterne ude."

Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis kan man selvfølgelig diskutere, om 77 rotteangreb i løbet af ca. 3½ år på hundredvis af levnedsmiddelvirksomheder udgør noget større problem - formodentlig er virksomhedernes museproblemer større. De sundhedsmæssige risici ved tilstedeværelsen af rotter i en levnedsmiddelvirksomhed kan imidlertid ikke diskuteres!

Rotteproblemer på levnedsmiddelvirksomheder skyldes hovedsageligt sjusk og/eller uvidenhed. En rotteplage både kan og skal forebygges gennem øget information og oplysning til virksomhedernes medarbejdere og håndværkere samt til det hygiejniske tilsynspersonale. Husk derfor altid på følgende:

Fejl og mangler ved afløbssystemer er den vigtigste årsag til rotteangreb på levnedsmiddelvirksomheder

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email