Nr. 09 - Oktober 1988 - Forgiftningsrisiko i forbindelse med introduktion af to nye antikoagulanter i rottebekæmpelsen

Denne artikel er af Statens Skadedyrlaboratorium sendt til alle praktiserende dyrlæger. Da vi mener, at oplysningerne også vil kunne være af interesse for andre, der arbejder med rottemidler, har vi fået lov at aftrykke den:

I Meddelelse nr. 5 (Oktober 1984) fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse omtales de antikoagulerende rottegiftes farlighed overfor husdyr, specielt hunde.

I dette efterår (1988) vil to nye antikoagulanter blive taget i brug som et modtræk mod rotternes stadigt mere udbredte resistens mod de hidtil anvendte midler. I den forbindelse er det på sin plads at gøre opmærksom på, at disse midler er noget farligere netop for hunde, og at forgiftning kræver en mere intensiv behandling.

Selv om nogle af de hidtil anvendte antikoagulanter (bromadiolon, difenacoum) har høj toxicitet over for rotter (LD50: 0,6 - 1 mg/kg) er de relativt mindre farlige for hunde og katte, f.eks. er LD50-værdierne for bromadiolon henholdsvis 10 mg/kg og 25 mg/kg for hund og kat, og for difenacoum 50 mg/kg og 100 mg/kg.

De to nye midler er brodifacoum (handelsnavn: KLERAT) og flocoumafen (handelsnavn: STORM). Brodifacoums giftighed (LD50) over for hunde er ca. 3,5 mg/kg, (men man skal være opmærksom på, at følsomheden kan variere stærkt fra hunderace til hunderace). For katte skulle LD50 ligge på 25 mg/kg, altså nogenlunde som de hidtil kendte midler. Flocoumafen ligger på linie med brodifacoum i sin giftighed over for rotter; men hunde er væsentligt mere udsat, idet LD50-værdien er helt nede på 0,075 - 0,25 mg/kg.

For begge midler skal man tage i betragtning, at koncentrationen i den udlagte rottegift er nede på 50 ppm (0,005%). Det betyder, at en hund skal indtage ca. 75 g KLERAT pr. kg. legemsvægt, men kun 1-5 g STORM pr. kg legemsvægt.

Det er imidlertid ikke kun den akutte toxicitet, der er bestemmende for midlets farlighed. I modsætning til de hidtil kendte antikoagulanter, der bliver relativt hurtigt udskilt og nedbrudt i organismen (fra under et døgn til et par dage), så har de to nye midler en meget lang biologisk halveringstid. Efter en initial udskillelsesfase, kan halveringstiden være fra 3/4 til et helt år!

Det har den konsekvens, at selv om K1-vitamin stadig må regnes for at være en effektiv modgift, så må behandlingen af eventuelle forgiftninger med de to nye midler udstrækkes over en lang periode.

Følgende behandling skal anbefales:

1. Dyr, der fremviser tydelige kliniske tegn på fremskreden forgiftning
Blodtransfusion (10-15 ml pr. kg) ledsaget af subcutan eller intramuskulær administration af K1-vitamin (phytomenadion, 2,5 mg/kg legemsvægt/dag).

2. Dyr der udviser tidlige tegn på forgiftning
Med mindre andre omstændigheder betinger blodtransfusion, anbefales en subcutan eller intramuskulær administration af K1-vitamin (2,5 mg/kg/dag) i mindst en uge. Derpå peroral administration af K1-vitamin i yderligere 4 uger med dosis gradvis aftagende gennem denne periode. Med mellemrum tages blodprøver til bestemmelse af koagulationstidens længde.

3. Dyr, der mistænkes for at have indtaget et af de nye rottemidler
Brækmiddel anbefales kun, hvis man ved, at indtagelsen er sket kort forinden. Nøje observation af dyret i en uge anbefales. Profylaktisk kan gives K1-vitamin peroralt.

Der pågår for tiden en undersøgelse af samtlige til Veterinærdirektoratet indberettede tilfælde af rodenticidforgiftning af husdyr. Resultaterne af denne undersøgelse vil senere blive offentliggjort, men som en karakteristisk ting fremgår det af det hidtidige materiale, at midlets navn og indhold af aktivt stof er den behandlende dyrlæge ubekendt. Det vil med introduktion af de nye midler på markedet blive endnu vigtigere at få foretaget et opklaringsarbejde for at få fastslået, hvilket stof dyret rent faktisk er forgiftet med.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email